[Mlir-commits] [mlir] 0f2ec35 - [MLIR] Switch lit tests to %mlir_lib_dir and %mlir_src_dir replacements.

Christian Sigg llvmlistbot at llvm.org
Tue Sep 6 03:34:28 PDT 2022


Author: Christian Sigg
Date: 2022-09-06T12:34:14+02:00
New Revision: 0f2ec35691cd616644497f9802eea2dd0f03323a

URL: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/0f2ec35691cd616644497f9802eea2dd0f03323a
DIFF: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/0f2ec35691cd616644497f9802eea2dd0f03323a.diff

LOG: [MLIR] Switch lit tests to %mlir_lib_dir and %mlir_src_dir replacements.

The old replacements will be removed soon:
- `%linalg_test_lib_dir`
- `%cuda_wrapper_library_dir`
- `%spirv_wrapper_library_dir`
- `%vulkan_wrapper_library_dir`
- `%mlir_runner_utils_dir`
- `%mlir_integration_test_dir`

Reviewed By: herhut

Differential Revision: https://reviews.llvm.org/D133270

Added: 
  

Modified: 
  mlir/test/CMakeLists.txt
  mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-linalg-async-parallel-for.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-scf-async-parallel-for.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-1d.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-2d.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Complex/CPU/correctness.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm-vector.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-fp.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-int.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/matmul-vs-matvec.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/rank-reducing-subview.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-collapse-tensor.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-call.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-nwc-wcf-call.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-call.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-nhwc-hwcf-call.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-call.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-ndhwc-dhwcf-call.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-elementwise.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-expand-tensor.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-one-shot-bufferize.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-padtensor.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert-multiple-uses.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-e2e.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-matmul.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/concatenate.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_bf16.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_f16.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_abs.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_binary.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_cast.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex32.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex64.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex_ops.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_constant_to_sparse_tensor.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_dyn.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_ptr.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2dense.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2sparse.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_dot.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_filter_conv2d.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_flatten.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index_dense.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matmul.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matrix_ops.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matvec.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_mttkrp.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_mult_elt.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_reduction.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_simple.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_quantized_matmul.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_re_im.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reduce_custom.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reductions.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reshape.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_matmul.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_mm_fusion.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scale.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scf_nested.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sign.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_spmm.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_storage.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_bf16.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_c32.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_f16.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tanh.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_mul.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_ops.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_transpose.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_unary.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_vector_ops.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SDDMM.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SpMM.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_elementwise_add_sparse_output.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_output.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_stress.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_MTTKRP.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SDDMM.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMM.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMV.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_Tensor.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_scalar_tensor_algebra.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_simple_tensor_algebra.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_complex.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_types.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_unary_ops.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_true_dense_tensor_algebra.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_core.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_io.py
  mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_utils.py
  mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test-ceil-floor-pos-neg.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test_subview.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf-full.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-ext.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-full.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero-block.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-dot.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-inline-asm-vector-avx512.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-mask-compress.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-rsqrt.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-sparse-dot-product.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-vp2intersect-i32.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-0-d-vectors.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-broadcast.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-compress.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-constant-mask.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-contraction.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask-v4i1.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-expand.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-extract-strided-slice.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-col.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-row.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-fma.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-gather.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-index-vectors.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-insert-strided-slice.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedload.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedstore.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-col.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-row.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-f32.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-i64.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-print-int.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32-reassoc.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64-reassoc.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i32.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i4.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i64.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-si4.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-ui4.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scan.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scatter.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shape-cast.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shuffle.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-dot-matvec.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-saxpy-jagged-matvec.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-1d.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-2d.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-3d.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-to-loops.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-write.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transpose.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-vector-distribute.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-reduction-distribute.mlir
  mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-warp-distribute.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f16.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f32.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-and.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-max.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-min.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-op.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-or.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-region.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-xor.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/async.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/gpu-to-cubin.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/multiple-all-reduce.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/shuffle.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/CUDA/two-modules.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/ROCM/gpu-to-hsaco.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/ROCM/printf.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/ROCM/two-modules.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vecadd.mlir
  mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vector-transferops.mlir
  mlir/test/lit.cfg.py
  mlir/test/mlir-cpu-runner/X86Vector/math-polynomial-approx-avx2.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/async-error.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/async-group.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/async-value.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/async.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/bare-ptr-call-conv.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/copy.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/global-memref.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/math-polynomial-approx.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reinterpret-cast.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reshape.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/print.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/sgemm-naive-codegen.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/unranked-memref.mlir
  mlir/test/mlir-cpu-runner/utils.mlir
  mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/double.mlir
  mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/simple_add.mlir
  mlir/test/mlir-vulkan-runner/addf.mlir
  mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi.mlir
  mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi8.mlir
  mlir/test/mlir-vulkan-runner/mulf.mlir
  mlir/test/mlir-vulkan-runner/subf.mlir
  mlir/test/mlir-vulkan-runner/time.mlir
  utils/bazel/llvm-project-overlay/mlir/BUILD.bazel

Removed: 
  


################################################################################
diff --git a/mlir/test/CMakeLists.txt b/mlir/test/CMakeLists.txt
index b8386a5b0b94c..0d07078acb80c 100644
--- a/mlir/test/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/test/CMakeLists.txt
@@ -35,15 +35,6 @@ if (MLIR_INCLUDE_INTEGRATION_TESTS)
   message(FATAL_ERROR "MLIR_INCLUDE_INTEGRATION_TESTS requires a native target")
  endif()
 
- # Copy test data over.
- # TODO: drop copy and load files relative to MLIR_SOURCE_DIR / %mlir_src_root.
- file(COPY ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/Integration/data/mttkrp_b.tns
-      ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/Integration/data/test.mtx
-      ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/Integration/data/test_symmetric.mtx
-      ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/Integration/data/test_symmetric_complex.mtx
-      ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/Integration/data/test.tns
-      ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/Integration/data/wide.mtx
-     DESTINATION ${MLIR_LIB_DIR}/data/)
 endif()
 
 llvm_canonicalize_cmake_booleans(

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-linalg-async-parallel-for.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-linalg-async-parallel-for.mlir
index b5915307dd139..23853acfa898b 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-linalg-async-parallel-for.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-linalg-async-parallel-for.mlir
@@ -14,9 +14,9 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O3                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // RUN:  mlir-opt %s                             \
@@ -28,9 +28,9 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O3                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 #map0 = affine_map<(d0, d1) -> (d0, d1)>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-scf-async-parallel-for.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-scf-async-parallel-for.mlir
index 5a3566debc533..046e419d9e1d8 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-scf-async-parallel-for.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/microbench-scf-async-parallel-for.mlir
@@ -14,9 +14,9 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O3                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // RUN:  mlir-opt %s                             \
@@ -35,9 +35,9 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O3                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // RUN:  mlir-opt %s                             \
@@ -49,9 +49,9 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O3                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 #map0 = affine_map<(d0, d1) -> (d0, d1)>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-1d.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-1d.mlir
index 6fc95ecfcdc7b..27e1433883639 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-1d.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-1d.mlir
@@ -11,8 +11,8 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O0                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // RUN:  mlir-opt %s -async-parallel-for                   \
@@ -27,8 +27,8 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O0                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // RUN:  mlir-opt %s -async-parallel-for="async-dispatch=false        \
@@ -46,8 +46,8 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O0                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // Suppress constant folding by introducing "dynamic" zero value at runtime.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-2d.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-2d.mlir
index f6b5ae83bf7d5..4e089135aa8b5 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-2d.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Async/CPU/test-async-parallel-for-2d.mlir
@@ -10,8 +10,8 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O0                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // RUN:  mlir-opt %s -async-parallel-for                   \
@@ -25,8 +25,8 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O0                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // RUN:  mlir-opt %s -async-parallel-for="async-dispatch=false        \
@@ -43,8 +43,8 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void -O0                 \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext\
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Complex/CPU/correctness.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Complex/CPU/correctness.mlir
index a7e166906f4c6..03e03b40450a1 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Complex/CPU/correctness.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Complex/CPU/correctness.mlir
@@ -6,7 +6,7 @@
 // RUN:  -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts |\
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext |\
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext |\
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @test_unary(%input: tensor<?xcomplex<f32>>,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm-vector.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm-vector.mlir
index 5d5bbdc25f2e4..a676164e6abc1 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm-vector.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm-vector.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-vector-to-llvm | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry_point_with_all_constants -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext
 
 module {
  llvm.func @function_to_run(%a: vector<8xf32>, %b: vector<8xf32>) {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm.mlir
index 2b237f341e1fa..8de72ff66fd56 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/X86/test-inline-asm.mlir
@@ -1,5 +1,5 @@
 // RUN: mlir-cpu-runner %s -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 module {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-fp.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-fp.mlir
index dc730f09034a9..5d444c49ed287 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-fp.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-fp.mlir
@@ -1,5 +1,5 @@
 // RUN: mlir-cpu-runner %s -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // End-to-end test of all fp reduction intrinsics (not exhaustive unit tests).

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-int.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-int.mlir
index 01421ee4e122d..7d556f7eb59f4 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-int.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/LLVMIR/CPU/test-vector-reductions-int.mlir
@@ -1,5 +1,5 @@
 // RUN: mlir-cpu-runner %s -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // End-to-end test of all int reduction intrinsics (not exhaustive unit tests).

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/matmul-vs-matvec.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/matmul-vs-matvec.mlir
index 2e1041f6aeb6e..04a6f35a3a15d 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/matmul-vs-matvec.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/matmul-vs-matvec.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -O3 -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>)

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/rank-reducing-subview.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/rank-reducing-subview.mlir
index 5af39d5f00b18..fecbb41f8ce5f 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/rank-reducing-subview.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/rank-reducing-subview.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -O3 -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>)

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-collapse-tensor.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-collapse-tensor.mlir
index 2a3bfdf97e1dd..d4406c4314f2e 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-collapse-tensor.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-collapse-tensor.mlir
@@ -3,7 +3,7 @@
 // RUN: -finalizing-bufferize -buffer-deallocation -convert-linalg-to-llvm \
 // RUN: -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-call.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-call.mlir
index b90a8c3922482..10c9adb7a04f8 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-call.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-call.mlir
@@ -1,12 +1,12 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -linalg-tile="tile-sizes=4" -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf \
 // RUN:  -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>)

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-nwc-wcf-call.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-nwc-wcf-call.mlir
index 00157ffbe0f7e..7d6e47b5f68e2 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-nwc-wcf-call.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-1d-nwc-wcf-call.mlir
@@ -1,12 +1,12 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -linalg-tile="tile-sizes=2,4" -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf \
 // RUN:  -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>)

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-call.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-call.mlir
index 1c39a0fe18d24..21d2a1939a018 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-call.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-call.mlir
@@ -1,12 +1,12 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -linalg-tile="tile-sizes=2,2" -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf \
 // RUN:  -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>)

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-nhwc-hwcf-call.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-nhwc-hwcf-call.mlir
index 0fd7bdfc7bf56..51708ea589607 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-nhwc-hwcf-call.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-2d-nhwc-hwcf-call.mlir
@@ -1,12 +1,12 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -linalg-tile="tile-sizes=2,3,3,2" -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf \
 // RUN:  -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>)

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-call.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-call.mlir
index 27e885da9741a..15cf0031094f5 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-call.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-call.mlir
@@ -1,12 +1,12 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -linalg-tile="tile-sizes=2,2,2" -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf \
 // RUN:  -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>)

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-ndhwc-dhwcf-call.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-ndhwc-dhwcf-call.mlir
index 52838a92a8477..a4a51b8de42ac 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-ndhwc-dhwcf-call.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-conv-3d-ndhwc-dhwcf-call.mlir
@@ -1,12 +1,12 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -linalg-tile="tile-sizes=0,5,5,5" -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf \
 // RUN:  -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>)

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-elementwise.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-elementwise.mlir
index 02c46324277f0..9e14c971049c5 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-elementwise.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-elementwise.mlir
@@ -4,7 +4,7 @@
 // RUN: -convert-linalg-to-llvm --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm \
 // RUN: -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func @main() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-expand-tensor.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-expand-tensor.mlir
index 27e1faf442cac..ce72fbc5a78a7 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-expand-tensor.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-expand-tensor.mlir
@@ -3,7 +3,7 @@
 // RUN: -finalizing-bufferize -buffer-deallocation -convert-linalg-to-llvm \
 // RUN: -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-one-shot-bufferize.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-one-shot-bufferize.mlir
index 7bb9d70813563..300e75b519092 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-one-shot-bufferize.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-one-shot-bufferize.mlir
@@ -3,7 +3,7 @@
 // RUN: mlir-opt -pass-pipeline="func.func(canonicalize,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 
 // RUN: mlir-cpu-runner -O3 -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext |\
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext |\
 // RUN: FileCheck %s
 
 #map0 = affine_map<(d0, d1)[s0] -> ((d1 - d0) ceildiv s0)>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-padtensor.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-padtensor.mlir
index 1c092bd994576..9eb91e4418c4a 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-padtensor.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-padtensor.mlir
@@ -4,7 +4,7 @@
 // RUN: -finalizing-bufferize -buffer-deallocation \
 // RUN: -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext,%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert-multiple-uses.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert-multiple-uses.mlir
index 442fdf7b0403d..d1e5333a1c779 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert-multiple-uses.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert-multiple-uses.mlir
@@ -3,7 +3,7 @@
 // RUN: -finalizing-bufferize -buffer-deallocation \
 // RUN: -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext,%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func @main() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert.mlir
index 7af05dc134157..43dff6a077dbb 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-subtensor-insert.mlir
@@ -3,7 +3,7 @@
 // RUN: -finalizing-bufferize -buffer-deallocation \
 // RUN: -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-linalg-to-llvm --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func @main() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-e2e.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-e2e.mlir
index 0ba161ca0386a..2c9718cc1e260 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-e2e.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-e2e.mlir
@@ -2,7 +2,7 @@
 // RUN: -tensor-bufferize -func-bufferize -finalizing-bufferize -buffer-deallocation -convert-linalg-to-loops \
 // RUN: -convert-linalg-to-llvm --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func @foo() -> tensor<4xf32> {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-matmul.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-matmul.mlir
index dc0b99580fd0d..a7f2b415f1f49 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-matmul.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Linalg/CPU/test-tensor-matmul.mlir
@@ -3,7 +3,7 @@
 // RUN: -tensor-bufferize -func-bufferize -finalizing-bufferize -buffer-deallocation -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf \
 // RUN: -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext,%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -linalg-tile="tile-sizes=1,2,3" -linalg-bufferize \
@@ -12,7 +12,7 @@
 // RUN: -finalizing-bufferize -convert-linalg-to-loops -convert-scf-to-cf -convert-scf-to-cf \
 // RUN: -convert-linalg-to-llvm -lower-affine -convert-scf-to-cf --convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext,%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func @main() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/concatenate.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/concatenate.mlir
index d518702ef8fdc..76040154225ad 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/concatenate.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/concatenate.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #MAT_C_C = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed", "compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output.mlir
index e07cf6d498099..947360d2feccc 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output.mlir
@@ -1,8 +1,8 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_bf16.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_bf16.mlir
index f776a3d1b8a09..e96295b5e092a 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_bf16.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_bf16.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_f16.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_f16.mlir
index 13967a9c9fe81..6438cfb0ec370 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_f16.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/dense_output_f16.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_abs.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_abs.mlir
index 6927b91d9a7f8..bddc87858d84a 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_abs.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_abs.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_binary.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_binary.mlir
index 6879b12b3de0a..6b30523acfd6f 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_binary.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_binary.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_cast.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_cast.mlir
index a59978267781a..3e701bc739eae 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_cast.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_cast.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
@@ -9,7 +9,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=2" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SV = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex32.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex32.mlir
index 255e8d084e50c..e1c2431fc795f 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex32.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex32.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex64.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex64.mlir
index 95842ed165a32..7382e681ad537 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex64.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex64.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex_ops.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex_ops.mlir
index 3aacad4e543a5..aab48131605ed 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex_ops.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_complex_ops.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_constant_to_sparse_tensor.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_constant_to_sparse_tensor.mlir
index 3128fc8a4e485..9cc993f59c579 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_constant_to_sparse_tensor.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_constant_to_sparse_tensor.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #Tensor1 = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion.mlir
index 9bdbde460b851..4d57472104a51 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #Tensor1 = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_dyn.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_dyn.mlir
index 2dfa3c40d0ecd..b10cca1ac5a64 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_dyn.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_dyn.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #DCSR = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_ptr.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_ptr.mlir
index 4c2ebbc3522d8..ca73390fcd814 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_ptr.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_ptr.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #DCSR = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2dense.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2dense.mlir
index d06fff44e7790..e83157b0b07cf 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2dense.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2dense.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | \
 // RUN: FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2sparse.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2sparse.mlir
index 61090ce726c5f..bab083e75ed43 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2sparse.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_conversion_sparse2sparse.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // Force this file to use the kDirect method for sparse2sparse.
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="s2s-strategy=2" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #Tensor1 = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_dot.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_dot.mlir
index edc1b01480157..6fc68ed700fdb 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_dot.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_dot.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_filter_conv2d.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_filter_conv2d.mlir
index bbe4807aba4cc..2ff473216b642 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_filter_conv2d.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_filter_conv2d.mlir
@@ -1,13 +1,13 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=2" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #DCSR = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed", "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_flatten.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_flatten.mlir
index 172d3909f2f5a..9ac9785f2faa2 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_flatten.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_flatten.mlir
@@ -1,17 +1,17 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test.tns" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test.tns" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=4" | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test.tns" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test.tns" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index.mlir
index b8eee3f4f2882..93929cb46fd4d 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index_dense.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index_dense.mlir
index 983651f4875db..9a792476e69f8 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index_dense.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_index_dense.mlir
@@ -1,13 +1,13 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=4" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matmul.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matmul.mlir
index e77ef4ccf4e7e..c12d2b9b913e4 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matmul.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matmul.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #CSR = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matrix_ops.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matrix_ops.mlir
index f81024aecf1e8..497114ee906d3 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matrix_ops.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matrix_ops.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #DCSR = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed", "compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matvec.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matvec.mlir
index 4e0b9afc08710..b1c122c4cffb7 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matvec.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_matvec.mlir
@@ -1,18 +1,18 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/wide.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/wide.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s \
 // RUN:  --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=16 enable-simd-index32" | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/wide.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/wide.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_mttkrp.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_mttkrp.mlir
index d21208d551629..f47bc0bedd562 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_mttkrp.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_mttkrp.mlir
@@ -1,17 +1,17 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/mttkrp_b.tns" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/mttkrp_b.tns" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=4" | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/mttkrp_b.tns" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/mttkrp_b.tns" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_mult_elt.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_mult_elt.mlir
index 6213bf09e38f8..a890414adacbc 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_mult_elt.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_mult_elt.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #DCSR = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_reduction.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_reduction.mlir
index d4abe014ed9d4..df04387dde84d 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_reduction.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_reduction.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseMatrix = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_simple.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_simple.mlir
index 7079ec019370e..96f9b85afbfbe 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_simple.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_out_simple.mlir
@@ -1,17 +1,17 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=4" | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_quantized_matmul.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_quantized_matmul.mlir
index 30e04feb21a82..6bd9cc68a6e23 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_quantized_matmul.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_quantized_matmul.mlir
@@ -1,13 +1,13 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=2" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #DCSR = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed", "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_re_im.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_re_im.mlir
index 8a094826ecdf5..5f3a84f90e628 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_re_im.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_re_im.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reduce_custom.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reduce_custom.mlir
index 443e597292dd3..ded062e42eeb5 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reduce_custom.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reduce_custom.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reductions.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reductions.mlir
index 220fa18dfb45a..662d96ebb5702 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reductions.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reductions.mlir
@@ -1,13 +1,13 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s -sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=8" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SV = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reshape.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reshape.mlir
index 2c85f19bdd9a0..105cd2ed67f6b 100755
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reshape.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_reshape.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_matmul.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_matmul.mlir
index fc3dfa1b18a32..0a106f58cc5b2 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_matmul.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_matmul.mlir
@@ -1,18 +1,18 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s \
 // RUN:  --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=4 enable-simd-index32" | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_mm_fusion.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_mm_fusion.mlir
index 8b2f987081021..a786780c53800 100755
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_mm_fusion.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sampled_mm_fusion.mlir
@@ -1,13 +1,13 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s -sparse-compiler="vl=8" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SM = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed", "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scale.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scale.mlir
index 7d46b26bb4df8..b8fdabcf494ac 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scale.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scale.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
@@ -9,7 +9,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=4" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #CSR = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "dense", "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scf_nested.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scf_nested.mlir
index 333724f678f73..ce7b55e646684 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scf_nested.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_scf_nested.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #map = affine_map<(d0, d1, d2) -> (d0, d1, d2)>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sign.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sign.mlir
index a41f31cc8e5c7..6c20f322afeee 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sign.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sign.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_spmm.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_spmm.mlir
index 33ce4b99657e2..57b028422d917 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_spmm.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_spmm.mlir
@@ -1,17 +1,17 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/wide.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/wide.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=2" | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/wide.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/wide.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_storage.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_storage.mlir
index d5da7c0090a06..ff02ae1c33732 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_storage.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_storage.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 //

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum.mlir
index 54cd090a802f7..66961c14c7f7d 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum.mlir
@@ -1,17 +1,17 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test_symmetric.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test_symmetric.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 //
 // Do the same run, but now with SIMDization as well. This should not change the outcome.
 //
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler="vectorization-strategy=any-storage-inner-loop vl=2" | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test_symmetric.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test_symmetric.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_bf16.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_bf16.mlir
index f3307c510c4d4..9d05359e96f70 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_bf16.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_bf16.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_c32.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_c32.mlir
index 7e39cc7ca6253..5a0f10d474b1f 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_c32.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_c32.mlir
@@ -1,8 +1,8 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
-// RUN: TENSOR0="%mlir_integration_test_dir/data/test_symmetric_complex.mtx" \
+// RUN: TENSOR0="%mlir_src_dir/test/Integration/data/test_symmetric_complex.mtx" \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_f16.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_f16.mlir
index 347a7310cfb1b..a5c393e31599e 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_f16.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_sum_f16.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !Filename = !llvm.ptr<i8>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tanh.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tanh.mlir
index acc8e8514d0dd..b4600de556d70 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tanh.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tanh.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{ dimLevelType = [ "compressed" ] }>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_mul.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_mul.mlir
index fa8eb3ed36ba4..139c044230d05 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_mul.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_mul.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #ST = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed", "compressed", "compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_ops.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_ops.mlir
index d3807226fa9f7..27d650e7403d5 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_ops.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_tensor_ops.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #ST1 = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed", "compressed", "compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_transpose.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_transpose.mlir
index b0fc6316e30d8..355c3704ae4c2 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_transpose.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_transpose.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #DCSR = #sparse_tensor.encoding<{

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_unary.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_unary.mlir
index 0eba82662f82d..982f6422e6857 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_unary.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_unary.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_vector_ops.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_vector_ops.mlir
index ea51e947f8358..87e5ffe5c9cc5 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_vector_ops.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/CPU/sparse_vector_ops.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s --sparse-compiler | \
 // RUN: mlir-cpu-runner \
 // RUN: -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #SparseVector = #sparse_tensor.encoding<{dimLevelType = ["compressed"]}>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SDDMM.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SDDMM.py
index a6abb3cc4605b..b5cbade6bf914 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SDDMM.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SDDMM.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 # RUN:  %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import ctypes
@@ -24,36 +24,36 @@ def sddmm_dsl(
   B=dsl.TensorDef(dsl.T, dsl.S.K, dsl.S.N),
   S=dsl.TensorDef(dsl.T, dsl.S.M, dsl.S.N),
   C=dsl.TensorDef(dsl.T, dsl.S.M, dsl.S.N, output=True)):
-  C[dsl.D.m,
-   dsl.D.n] += S[dsl.D.m, dsl.D.n] * A[dsl.D.m, dsl.D.k] * B[dsl.D.k, dsl.D.n]
+ C[dsl.D.m,
+  dsl.D.n] += S[dsl.D.m, dsl.D.n] * A[dsl.D.m, dsl.D.k] * B[dsl.D.k, dsl.D.n]
 
 
 def build_SDDMM(attr: st.EncodingAttr):
-  """Build SDDMM kernel.
+ """Build SDDMM kernel.
 
  This method generates a linalg op with for matrix multiplication using
  just the Python API. Effectively, a generic linalg op is constructed
  that computes C(i,j) += S(i,j) SUM_k A(i,k) B(k,j) for sparse S.
  """
-  module = ir.Module.create()
-  f64 = ir.F64Type.get()
-  a = ir.RankedTensorType.get([8, 8], f64)
-  b = ir.RankedTensorType.get([8, 8], f64)
-  c = ir.RankedTensorType.get([8, 8], f64)
-  s = ir.RankedTensorType.get([8, 8], f64, attr)
-  arguments = [a, b, s, c]
-  with ir.InsertionPoint(module.body):
+ module = ir.Module.create()
+ f64 = ir.F64Type.get()
+ a = ir.RankedTensorType.get([8, 8], f64)
+ b = ir.RankedTensorType.get([8, 8], f64)
+ c = ir.RankedTensorType.get([8, 8], f64)
+ s = ir.RankedTensorType.get([8, 8], f64, attr)
+ arguments = [a, b, s, c]
+ with ir.InsertionPoint(module.body):
 
-    @func.FuncOp.from_py_func(*arguments)
-    def sddmm(*args):
-      return sddmm_dsl(args[0], args[1], args[2], outs=[args[3]])
+  @func.FuncOp.from_py_func(*arguments)
+  def sddmm(*args):
+   return sddmm_dsl(args[0], args[1], args[2], outs=[args[3]])
 
-  return module
+ return module
 
 
 def boilerplate(attr: st.EncodingAttr):
-  """Returns boilerplate code for main driver."""
-  return f"""
+ """Returns boilerplate code for main driver."""
+ return f"""
 func.func @main(%a: tensor<8x8xf64>,
      %b: tensor<8x8xf64>,
      %c: tensor<8x8xf64>) -> tensor<8x8xf64> attributes {{ llvm.emit_c_interface }} {{
@@ -69,98 +69,97 @@ def boilerplate(attr: st.EncodingAttr):
 
 
 def build_compile_and_run_SDDMMM(attr: st.EncodingAttr, compiler):
-  # Build.
-  module = build_SDDMM(attr)
-  func = str(module.operation.regions[0].blocks[0].operations[0].operation)
-  module = ir.Module.parse(func + boilerplate(attr))
-
-  # Compile.
-  engine = compiler.compile_and_jit(module)
-
-  # Set up numpy input and buffer for output.
-  a = np.array([[1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1],
-         [1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2],
-         [1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3],
-         [1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4],
-         [1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5],
-         [1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 6.6, 7.6, 8.6],
-         [1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7, 8.7],
-         [1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8]], np.float64)
-  b = np.ones((8, 8), np.float64)
-  c = np.zeros((8, 8), np.float64)
-
-  mem_a = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(a)))
-  mem_b = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(b)))
-  mem_c = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(c)))
-
-  # Allocate a MemRefDescriptor to receive the output tensor.
-  # The buffer itself is allocated inside the MLIR code generation.
-  ref_out = rt.make_nd_memref_descriptor(2, ctypes.c_double)()
-  mem_out = ctypes.pointer(ctypes.pointer(ref_out))
-
-  # Invoke the kernel and get numpy output.
-  # Built-in bufferization uses in-out buffers.
-  # TODO: replace with inplace comprehensive bufferization.
-  engine.invoke('main', mem_out, mem_a, mem_b, mem_c)
-
-  # Sanity check on computed result. Only a few elements
-  # are sampled from the full dense matrix multiplication.
-  full_matmul = np.matmul(a, b)
-  expected = np.zeros((8, 8), np.float64)
-  expected[0, 0] = 1.0 * full_matmul[0, 0]
-  expected[0, 2] = 2.0 * full_matmul[0, 2]
-  expected[4, 1] = 3.0 * full_matmul[4, 1]
-  c = rt.ranked_memref_to_numpy(mem_out[0])
-  if np.allclose(c, expected):
-    pass
-  else:
-    quit(f'FAILURE')
+ # Build.
+ module = build_SDDMM(attr)
+ func = str(module.operation.regions[0].blocks[0].operations[0].operation)
+ module = ir.Module.parse(func + boilerplate(attr))
+
+ # Compile.
+ engine = compiler.compile_and_jit(module)
+
+ # Set up numpy input and buffer for output.
+ a = np.array([[1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1],
+        [1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2],
+        [1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3],
+        [1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4],
+        [1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5],
+        [1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 6.6, 7.6, 8.6],
+        [1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7, 8.7],
+        [1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8]], np.float64)
+ b = np.ones((8, 8), np.float64)
+ c = np.zeros((8, 8), np.float64)
+
+ mem_a = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(a)))
+ mem_b = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(b)))
+ mem_c = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(c)))
+
+ # Allocate a MemRefDescriptor to receive the output tensor.
+ # The buffer itself is allocated inside the MLIR code generation.
+ ref_out = rt.make_nd_memref_descriptor(2, ctypes.c_double)()
+ mem_out = ctypes.pointer(ctypes.pointer(ref_out))
+
+ # Invoke the kernel and get numpy output.
+ # Built-in bufferization uses in-out buffers.
+ # TODO: replace with inplace comprehensive bufferization.
+ engine.invoke('main', mem_out, mem_a, mem_b, mem_c)
+
+ # Sanity check on computed result. Only a few elements
+ # are sampled from the full dense matrix multiplication.
+ full_matmul = np.matmul(a, b)
+ expected = np.zeros((8, 8), np.float64)
+ expected[0, 0] = 1.0 * full_matmul[0, 0]
+ expected[0, 2] = 2.0 * full_matmul[0, 2]
+ expected[4, 1] = 3.0 * full_matmul[4, 1]
+ c = rt.ranked_memref_to_numpy(mem_out[0])
+ if np.allclose(c, expected):
+  pass
+ else:
+  quit(f'FAILURE')
 
 
 def main():
-  support_lib = os.getenv('SUPPORT_LIB')
-  assert support_lib is not None, 'SUPPORT_LIB is undefined'
-  if not os.path.exists(support_lib):
-    raise FileNotFoundError(errno.ENOENT, os.strerror(errno.ENOENT),
-                support_lib)
-
-  # CHECK-LABEL: TEST: testSDDMMM
-  print('\nTEST: testSDDMMM')
-  with ir.Context() as ctx, ir.Location.unknown():
-    count = 0
-    # Loop over various ways to compile and annotate the SDDMM kernel with
-    # a *single* sparse tensor. Note that we deliberate do not exhaustively
-    # search the full state space to reduce runtime of the test. It is
-    # straightforward to adapt the code below to explore more combinations.
-    levels = [[st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.dense],
-         [st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.compressed],
-         [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.dense],
-         [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.compressed]]
-    orderings = [
-      ir.AffineMap.get_permutation([0, 1]),
-      ir.AffineMap.get_permutation([1, 0])
-    ]
-    vec_strategy = [
+ support_lib = os.getenv('SUPPORT_LIB')
+ assert support_lib is not None, 'SUPPORT_LIB is undefined'
+ if not os.path.exists(support_lib):
+  raise FileNotFoundError(errno.ENOENT, os.strerror(errno.ENOENT),
+              support_lib)
+
+ # CHECK-LABEL: TEST: testSDDMMM
+ print('\nTEST: testSDDMMM')
+ with ir.Context() as ctx, ir.Location.unknown():
+  count = 0
+  # Loop over various ways to compile and annotate the SDDMM kernel with
+  # a *single* sparse tensor. Note that we deliberate do not exhaustively
+  # search the full state space to reduce runtime of the test. It is
+  # straightforward to adapt the code below to explore more combinations.
+  levels = [[st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.dense],
+       [st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.compressed],
+       [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.dense],
+       [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.compressed]]
+  orderings = [
+    ir.AffineMap.get_permutation([0, 1]),
+    ir.AffineMap.get_permutation([1, 0])
+  ]
+  vec_strategy = [
      'none', 'dense-inner-loop'
-    ]
-    for level in levels:
-      for ordering in orderings:
-        for pwidth in [32]:
-          for iwidth in [32]:
-            for vec in vec_strategy:
-              for e in [True]:
-                vl = 1 if vec == 0 else 16
-                attr = st.EncodingAttr.get(level, ordering, pwidth, iwidth)
-                opt = (f'parallelization-strategy=none '
-                    f'vectorization-strategy={vec} '
-                    f'vl={vl} enable-simd-index32={e}')
-                compiler = sparse_compiler.SparseCompiler(
-                  options=opt, opt_level=0, shared_libs=[support_lib])
-                build_compile_and_run_SDDMMM(attr, compiler)
-                count = count + 1
-  # CHECK: Passed 16 tests
-  print('Passed ', count, 'tests')
+    ]for level in levels:
+   for ordering in orderings:
+    for pwidth in [32]:
+     for iwidth in [32]:
+      for vec in vec_strategy:
+        for e in [True]:
+         vl = 1 if vec == 0 else 16
+         attr = st.EncodingAttr.get(level, ordering, pwidth, iwidth)
+         opt = (f'parallelization-strategy=none '
+             f'vectorization-strategy={vec} '
+             f'vl={vl} enable-simd-index32={e}')
+         compiler = sparse_compiler.SparseCompiler(
+           options=opt, opt_level=0, shared_libs=[support_lib])
+         build_compile_and_run_SDDMMM(attr, compiler)
+         count = count + 1
+ # CHECK: Passed 16 tests
+ print('Passed ', count, 'tests')
 
 
 if __name__ == '__main__':
-  main()
+ main()

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SpMM.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SpMM.py
index 57ca3d6e1a94c..4ff78f5c94cab 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SpMM.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_SpMM.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 # RUN:  %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import ctypes
@@ -23,40 +23,40 @@ def matmul_dsl(
   A=dsl.TensorDef(dsl.T, dsl.S.M, dsl.S.K),
   B=dsl.TensorDef(dsl.T, dsl.S.K, dsl.S.N),
   C=dsl.TensorDef(dsl.T, dsl.S.M, dsl.S.N, output=True)):
-  C[dsl.D.m, dsl.D.n] += A[dsl.D.m, dsl.D.k] * B[dsl.D.k, dsl.D.n]
+ C[dsl.D.m, dsl.D.n] += A[dsl.D.m, dsl.D.k] * B[dsl.D.k, dsl.D.n]
 
 
 def build_SpMM(attr: st.EncodingAttr):
-  """Build SpMM kernel.
+ """Build SpMM kernel.
 
  This method generates a linalg op with for matrix multiplication using
  just the Python API. Effectively, a generic linalg op is constructed
  that computes C(i,j) += A(i,k) * B(k,j) for annotated matrix A.
  """
-  module = ir.Module.create()
-  f64 = ir.F64Type.get()
-  a = ir.RankedTensorType.get([3, 4], f64, attr)
-  b = ir.RankedTensorType.get([4, 2], f64)
-  c = ir.RankedTensorType.get([3, 2], f64)
-  arguments = [a, b, c]
-  with ir.InsertionPoint(module.body):
+ module = ir.Module.create()
+ f64 = ir.F64Type.get()
+ a = ir.RankedTensorType.get([3, 4], f64, attr)
+ b = ir.RankedTensorType.get([4, 2], f64)
+ c = ir.RankedTensorType.get([3, 2], f64)
+ arguments = [a, b, c]
+ with ir.InsertionPoint(module.body):
 
-    @func.FuncOp.from_py_func(*arguments)
-    def spMxM(*args):
-      return matmul_dsl(args[0], args[1], outs=[args[2]])
+  @func.FuncOp.from_py_func(*arguments)
+  def spMxM(*args):
+   return matmul_dsl(args[0], args[1], outs=[args[2]])
 
-  return module
+ return module
 
 
 def boilerplate(attr: st.EncodingAttr):
-  """Returns boilerplate main method.
+ """Returns boilerplate main method.
 
  This method sets up a boilerplate main method that takes three tensors
  (a, b, c), converts the first tensor a into s sparse tensor, and then
  calls the sparse kernel for matrix multiplication. For convenience,
  this part is purely done as string input.
  """
-  return f"""
+ return f"""
 func.func @main(%ad: tensor<3x4xf64>, %b: tensor<4x2xf64>, %c: tensor<3x2xf64>) -> tensor<3x2xf64>
  attributes {{ llvm.emit_c_interface }} {{
  %a = sparse_tensor.convert %ad : tensor<3x4xf64> to tensor<3x4xf64, {attr}>
@@ -69,83 +69,84 @@ def boilerplate(attr: st.EncodingAttr):
 
 
 def build_compile_and_run_SpMM(attr: st.EncodingAttr, compiler):
-  # Build.
-  module = build_SpMM(attr)
-  func = str(module.operation.regions[0].blocks[0].operations[0].operation)
-  module = ir.Module.parse(func + boilerplate(attr))
-
-  # Compile.
-  engine = compiler.compile_and_jit(module)
-
-  # Set up numpy input and buffer for output.
-  a = np.array(
-    [[1.1, 0.0, 0.0, 1.4], [0.0, 0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, 3.3, 0.0]],
-    np.float64)
-  b = np.array([[1.0, 2.0], [4.0, 3.0], [5.0, 6.0], [8.0, 7.0]], np.float64)
-  c = np.zeros((3, 2), np.float64)
-
-  mem_a = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(a)))
-  mem_b = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(b)))
-  mem_c = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(c)))
-  # Allocate a MemRefDescriptor to receive the output tensor.
-  # The buffer itself is allocated inside the MLIR code generation.
-  ref_out = rt.make_nd_memref_descriptor(2, ctypes.c_double)()
-  mem_out = ctypes.pointer(ctypes.pointer(ref_out))
-
-  # Invoke the kernel and get numpy output.
-  # Built-in bufferization uses in-out buffers.
-  # TODO: replace with inplace comprehensive bufferization.
-  engine.invoke('main', mem_out, mem_a, mem_b, mem_c)
-
-  # Sanity check on computed result.
-  expected = np.matmul(a, b);
-  c = rt.ranked_memref_to_numpy(mem_out[0])
-  if np.allclose(c, expected):
-    pass
-  else:
-    quit(f'FAILURE')
+ # Build.
+ module = build_SpMM(attr)
+ func = str(module.operation.regions[0].blocks[0].operations[0].operation)
+ module = ir.Module.parse(func + boilerplate(attr))
+
+ # Compile.
+ engine = compiler.compile_and_jit(module)
+
+ # Set up numpy input and buffer for output.
+ a = np.array(
+   [[1.1, 0.0, 0.0, 1.4], [0.0, 0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, 3.3, 0.0]],
+   np.float64)
+ b = np.array([[1.0, 2.0], [4.0, 3.0], [5.0, 6.0], [8.0, 7.0]], np.float64)
+ c = np.zeros((3, 2), np.float64)
+
+ mem_a = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(a)))
+ mem_b = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(b)))
+ mem_c = ctypes.pointer(ctypes.pointer(rt.get_ranked_memref_descriptor(c)))
+ # Allocate a MemRefDescriptor to receive the output tensor.
+ # The buffer itself is allocated inside the MLIR code generation.
+ ref_out = rt.make_nd_memref_descriptor(2, ctypes.c_double)()
+ mem_out = ctypes.pointer(ctypes.pointer(ref_out))
+
+ # Invoke the kernel and get numpy output.
+ # Built-in bufferization uses in-out buffers.
+ # TODO: replace with inplace comprehensive bufferization.
+ engine.invoke('main', mem_out, mem_a, mem_b, mem_c)
+
+ # Sanity check on computed result.
+ expected = np.matmul(a, b);
+ c = rt.ranked_memref_to_numpy(mem_out[0])
+ if np.allclose(c, expected):
+  pass
+ else:
+  quit(f'FAILURE')
 
 
 def main():
-  support_lib = os.getenv('SUPPORT_LIB')
-  assert support_lib is not None, 'SUPPORT_LIB is undefined'
-  if not os.path.exists(support_lib):
-    raise FileNotFoundError(errno.ENOENT, os.strerror(errno.ENOENT), support_lib)
-
-  # CHECK-LABEL: TEST: testSpMM
-  print('\nTEST: testSpMM')
-  with ir.Context() as ctx, ir.Location.unknown():
-    count = 0
-    # Loop over various ways to compile and annotate the SpMM kernel with
-    # a *single* sparse tensor. Note that we deliberate do not exhaustively
-    # search the full state space to reduce runtime of the test. It is
-    # straightforward to adapt the code below to explore more combinations.
-    vl = 1
-    e = False
-    opt = (f'parallelization-strategy=none '
-        f'vectorization-strategy=none '
-        f'vl={vl} enable-simd-index32={e}')
-    levels = [[st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.dense],
-         [st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.compressed],
-         [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.dense],
-         [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.compressed]]
-    orderings = [
-      ir.AffineMap.get_permutation([0, 1]),
-      ir.AffineMap.get_permutation([1, 0])
-    ]
-    bitwidths = [0]
-    compiler = sparse_compiler.SparseCompiler(
-      options=opt, opt_level=0, shared_libs=[support_lib])
-    for level in levels:
-      for ordering in orderings:
-        for pwidth in bitwidths:
-          for iwidth in bitwidths:
-            attr = st.EncodingAttr.get(level, ordering, pwidth, iwidth)
-            build_compile_and_run_SpMM(attr, compiler)
-            count = count + 1
-    # CHECK: Passed 8 tests
-    print('Passed ', count, 'tests')
+ support_lib = os.getenv('SUPPORT_LIB')
+ assert support_lib is not None, 'SUPPORT_LIB is undefined'
+ if not os.path.exists(support_lib):
+  raise FileNotFoundError(errno.ENOENT, os.strerror(errno.ENOENT), support_lib)
+
+ # CHECK-LABEL: TEST: testSpMM
+ print('\nTEST: testSpMM')
+ with ir.Context() as ctx, ir.Location.unknown():
+  count = 0
+  # Loop over various ways to compile and annotate the SpMM kernel with
+  # a *single* sparse tensor. Note that we deliberate do not exhaustively
+  # search the full state space to reduce runtime of the test. It is
+  # straightforward to adapt the code below to explore more combinations.
+
+  vl = 1
+  e = False
+  opt = (f'parallelization-strategy=none '
+      f'vectorization-strategy=none '
+      f'vl={vl} enable-simd-index32={e}')
+  levels = [[st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.dense],
+       [st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.compressed],
+       [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.dense],
+       [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.compressed]]
+  orderings = [
+    ir.AffineMap.get_permutation([0, 1]),
+    ir.AffineMap.get_permutation([1, 0])
+  ]
+  bitwidths = [0]
+  compiler = sparse_compiler.SparseCompiler(
+    options=opt, opt_level=0, shared_libs=[support_lib])
+  for level in levels:
+   for ordering in orderings:
+    for pwidth in bitwidths:
+     for iwidth in bitwidths:
+      attr = st.EncodingAttr.get(level, ordering, pwidth, iwidth)
+      build_compile_and_run_SpMM(attr, compiler)
+      count = count + 1
+  # CHECK: Passed 8 tests
+  print('Passed ', count, 'tests')
 
 
 if __name__ == '__main__':
-  main()
+ main()

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_elementwise_add_sparse_output.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_elementwise_add_sparse_output.py
index aaad99561bc33..eb52201f2ac59 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_elementwise_add_sparse_output.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_elementwise_add_sparse_output.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import ctypes
 import numpy as np

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_output.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_output.py
index 9b8ee5b7abaa9..383fd41053cd1 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_output.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_output.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 # RUN:  %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import ctypes
@@ -18,8 +18,8 @@
 
 # TODO: move more into actual IR building.
 def boilerplate(attr: st.EncodingAttr):
-  """Returns boilerplate main method."""
-  return f"""
+ """Returns boilerplate main method."""
+ return f"""
 func.func @main(%p : !llvm.ptr<i8>) -> () attributes {{ llvm.emit_c_interface }} {{
  %d = arith.constant sparse<[[0, 0], [1, 1], [0, 9], [9, 0], [4, 4]],
               [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]> : tensor<10x10xf64>
@@ -31,13 +31,13 @@ def boilerplate(attr: st.EncodingAttr):
 
 
 def expected():
-  """Returns expected contents of output.
+ """Returns expected contents of output.
 
  Regardless of the dimension ordering, compression, and bitwidths that are
  used in the sparse tensor, the output is always lexicographically sorted
  by natural index order.
  """
-  return f"""; extended FROSTT format
+ return f"""; extended FROSTT format
 2 5
 10 10
 1 1 1
@@ -49,53 +49,53 @@ def expected():
 
 
 def build_compile_and_run_output(attr: st.EncodingAttr, compiler):
-  # Build and Compile.
-  module = ir.Module.parse(boilerplate(attr))
-  engine = compiler.compile_and_jit(module)
+ # Build and Compile.
+ module = ir.Module.parse(boilerplate(attr))
+ engine = compiler.compile_and_jit(module)
 
-  # Invoke the kernel and compare output.
-  with tempfile.TemporaryDirectory() as test_dir:
-    out = os.path.join(test_dir, 'out.tns')
-    buf = out.encode('utf-8')
-    mem_a = ctypes.pointer(ctypes.pointer(ctypes.create_string_buffer(buf)))
-    engine.invoke('main', mem_a)
+ # Invoke the kernel and compare output.
+ with tempfile.TemporaryDirectory() as test_dir:
+  out = os.path.join(test_dir, 'out.tns')
+  buf = out.encode('utf-8')
+  mem_a = ctypes.pointer(ctypes.pointer(ctypes.create_string_buffer(buf)))
+  engine.invoke('main', mem_a)
 
-    actual = open(out).read()
-    if actual != expected():
-      quit('FAILURE')
+  actual = open(out).read()
+  if actual != expected():
+   quit('FAILURE')
 
 
 def main():
-  support_lib = os.getenv('SUPPORT_LIB')
-  assert support_lib is not None, 'SUPPORT_LIB is undefined'
-  if not os.path.exists(support_lib):
-    raise FileNotFoundError(errno.ENOENT, os.strerror(errno.ENOENT),
-                support_lib)
-
-  # CHECK-LABEL: TEST: test_output
-  print('\nTEST: test_output')
-  count = 0
-  with ir.Context() as ctx, ir.Location.unknown():
-    # Loop over various sparse types: CSR, DCSR, CSC, DCSC.
-    levels = [[st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.compressed],
-         [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.compressed]]
-    orderings = [
-      ir.AffineMap.get_permutation([0, 1]),
-      ir.AffineMap.get_permutation([1, 0])
-    ]
-    bitwidths = [8, 16, 32, 64]
-    compiler = sparse_compiler.SparseCompiler(
-      options='', opt_level=2, shared_libs=[support_lib])
-    for level in levels:
-      for ordering in orderings:
-        for bwidth in bitwidths:
-          attr = st.EncodingAttr.get(level, ordering, bwidth, bwidth)
-          build_compile_and_run_output(attr, compiler)
-          count = count + 1
-
-  # CHECK: Passed 16 tests
-  print('Passed', count, 'tests')
+ support_lib = os.getenv('SUPPORT_LIB')
+ assert support_lib is not None, 'SUPPORT_LIB is undefined'
+ if not os.path.exists(support_lib):
+  raise FileNotFoundError(errno.ENOENT, os.strerror(errno.ENOENT),
+              support_lib)
+
+ # CHECK-LABEL: TEST: test_output
+ print('\nTEST: test_output')
+ count = 0
+ with ir.Context() as ctx, ir.Location.unknown():
+  # Loop over various sparse types: CSR, DCSR, CSC, DCSC.
+  levels = [[st.DimLevelType.dense, st.DimLevelType.compressed],
+       [st.DimLevelType.compressed, st.DimLevelType.compressed]]
+  orderings = [
+    ir.AffineMap.get_permutation([0, 1]),
+    ir.AffineMap.get_permutation([1, 0])
+  ]
+  bitwidths = [8, 16, 32, 64]
+  compiler = sparse_compiler.SparseCompiler(
+    options='', opt_level=2, shared_libs=[support_lib])
+  for level in levels:
+   for ordering in orderings:
+    for bwidth in bitwidths:
+     attr = st.EncodingAttr.get(level, ordering, bwidth, bwidth)
+     build_compile_and_run_output(attr, compiler)
+     count = count + 1
+
+ # CHECK: Passed 16 tests
+ print('Passed', count, 'tests')
 
 
 if __name__ == '__main__':
-  main()
+ main()

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_stress.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_stress.py
index 01add6f4a23c3..b80211bee345c 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_stress.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/python/test_stress.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+# RUN: SUPPORT_LIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 # RUN:  %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import ctypes

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_MTTKRP.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_MTTKRP.py
index 4e6fc1136d487..20eef5fc4fefd 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_MTTKRP.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_MTTKRP.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import numpy as np
 import os

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SDDMM.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SDDMM.py
index 1001490240169..ea28eb17117c4 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SDDMM.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SDDMM.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import filecmp
 import numpy as np

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMM.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMM.py
index af1c6ba0c4552..90fdb2e1bf1ba 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMM.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMM.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import filecmp
 import numpy as np

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMV.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMV.py
index a0ddb6229f6a9..b98ac3786ec1f 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMV.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_SpMV.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import numpy as np
 import os

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_Tensor.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_Tensor.py
index be90da983f2c3..6d9592b4633e9 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_Tensor.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_Tensor.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import filecmp
 import numpy as np

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_scalar_tensor_algebra.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_scalar_tensor_algebra.py
index aa77d888b28d6..cd1906a36a6e2 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_scalar_tensor_algebra.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_scalar_tensor_algebra.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import numpy as np
 import os

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_simple_tensor_algebra.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_simple_tensor_algebra.py
index 641d1afa01b04..912103b3cf4aa 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_simple_tensor_algebra.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_simple_tensor_algebra.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import numpy as np
 import os

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_complex.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_complex.py
index 723d39f9700fa..97b317e75fe31 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_complex.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_complex.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 import numpy as np
 import os
 import sys

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_types.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_types.py
index 211e727c13e9e..4563d09b389d5 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_types.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_types.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import numpy as np
 import os

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_unary_ops.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_unary_ops.py
index b94954281635c..33972e476fc66 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_unary_ops.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_tensor_unary_ops.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import numpy as np
 import os

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_true_dense_tensor_algebra.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_true_dense_tensor_algebra.py
index 3d3d4c0d39170..8281249032977 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_true_dense_tensor_algebra.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/test_true_dense_tensor_algebra.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 import numpy as np
 import os

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_core.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_core.py
index f6289e537ed13..3e022a9f8d8cf 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_core.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_core.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 from string import Template
 

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_io.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_io.py
index a517e9f0a3611..df1a3d888970c 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_io.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_io.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 from string import Template
 

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_utils.py b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_utils.py
index 54354aa4d93c7..d8cacfb99cd3c 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_utils.py
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/SparseTensor/taco/unit_test_tensor_utils.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
+# RUN: SUPPORTLIB=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext %PYTHON %s | FileCheck %s
 
 from typing import Sequence
 import dataclasses

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test-ceil-floor-pos-neg.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test-ceil-floor-pos-neg.mlir
index 6a08acb83a0af..41dec2912f5c4 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test-ceil-floor-pos-neg.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test-ceil-floor-pos-neg.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf,lower-affine,convert-scf-to-cf,memref-expand,arith-expand),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @transfer_read_2d(%A : memref<40xi32>, %base1: index) {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test_subview.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test_subview.mlir
index 2d13ead9618d5..1f7fe14b0eaae 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test_subview.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Standard/CPU/test_subview.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | FileCheck %s
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | FileCheck %s
 
 memref.global "private" constant @__constant_5x3xf32 : memref<5x3xf32> =
 dense<[[0.0, 1.0, 2.0],

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf-full.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf-full.mlir
index dd544adec1266..b0d22c5cc9866 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf-full.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf-full.mlir
@@ -3,7 +3,7 @@
 // RUN: -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate -mlir-to-llvmir | \
 // RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" \
-// RUN: --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Note: To run this test, your CPU must support AMX.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf.mlir
index 41712b3d6fd34..f346fc203930d 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-mulf.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-vector-to-scf -lower-affine -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-amx" -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate -mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Note: To run this test, your CPU must support AMX.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-ext.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-ext.mlir
index e261cc98a6029..dabed01de2b21 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-ext.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-ext.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-vector-to-scf -lower-affine -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-amx" -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate -mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Note: To run this test, your CPU must support AMX.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-full.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-full.mlir
index ed54bab429a98..14c79b7387b53 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-full.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli-full.mlir
@@ -3,7 +3,7 @@
 // RUN: -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate -mlir-to-llvmir | \
 // RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" \
-// RUN: --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Note: To run this test, your CPU must support AMX.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli.mlir
index e5db19b607d5d..6c86372062f54 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-muli.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-vector-to-scf -lower-affine -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-amx" -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate -mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Note: To run this test, your CPU must support AMX.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero-block.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero-block.mlir
index 650a355550033..10e34e0d0edfe 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero-block.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero-block.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-vector-to-scf -lower-affine -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-amx" -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate -mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Note: To run this test, your CPU must support AMX.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero.mlir
index de0ee3862ebd4..0c8f086ebabb7 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/AMX/test-tilezero.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-vector-to-scf -lower-affine -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-amx" -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate -mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="+amx-tile,+amx-int8,+amx-bf16" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Note: To run this test, your CPU must support AMX.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-dot.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-dot.mlir
index 6754bf0aa9c11..bf5ede697b707 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-dot.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-dot.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-x86vector" -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate --mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() -> i32 {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-inline-asm-vector-avx512.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-inline-asm-vector-avx512.mlir
index 5f2613396984e..30a2e40aadc23 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-inline-asm-vector-avx512.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-inline-asm-vector-avx512.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-linalg-to-loops -convert-vector-to-scf='full-unroll=true' -lower-affine -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm='use-bare-ptr-memref-call-conv=1' -convert-arith-to-llvm -reconcile-unrealized-casts |\
 // RUN: mlir-translate --mlir-to-llvmir |\
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx512f" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext |\
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx512f" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext |\
 // RUN: FileCheck %s
 
 module {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-mask-compress.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-mask-compress.mlir
index 0ae808ad0ed2a..e4abee5daa217 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-mask-compress.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-mask-compress.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-x86vector" -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate --mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx512bw" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx512bw" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() -> i32 {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-rsqrt.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-rsqrt.mlir
index f819bcf5aa6d8..f95b3261a4273 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-rsqrt.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-rsqrt.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-vector-to-llvm="enable-x86vector" -convert-func-to-llvm | \
 // RUN: mlir-translate --mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() -> i32 {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-sparse-dot-product.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-sparse-dot-product.mlir
index 55e230196ebcc..abfc871925bb9 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-sparse-dot-product.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-sparse-dot-product.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-x86vector" -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate --mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx512bw,avx512vp2intersect" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx512bw,avx512vp2intersect" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // This test shows how to implement a sparse vector-vector dot product with

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-vp2intersect-i32.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-vp2intersect-i32.mlir
index 261ffd1be1cf8..1de2227c7ee7f 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-vp2intersect-i32.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/X86Vector/test-vp2intersect-i32.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm="enable-x86vector" -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-translate --mlir-to-llvmir | \
-// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx512bw,avx512vp2intersect" --dlopen=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: %lli --entry-function=entry --mattr="avx512bw,avx512vp2intersect" --dlopen=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Note: To run this test, your CPU must support AVX512 vp2intersect.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-0-d-vectors.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-0-d-vectors.mlir
index 4065d7b865fa0..9b91c03f88aab 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-0-d-vectors.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-0-d-vectors.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @extract_element_0d(%a: vector<f32>) {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-broadcast.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-broadcast.mlir
index a0da67814c446..a9aeb7e0db87b 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-broadcast.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-broadcast.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-compress.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-compress.mlir
index 197bc609c6d5c..4ef83ddf8f024 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-compress.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-compress.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @compress16(%base: memref<?xf32>,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-constant-mask.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-constant-mask.mlir
index 61fa243f9f8d0..cc8737b4201af 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-constant-mask.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-constant-mask.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-contraction.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-contraction.mlir
index 6762b032201cf..48a377d8291f1 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-contraction.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-contraction.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #dotp_accesses = [

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask-v4i1.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask-v4i1.mlir
index 58c5367a2396e..6c67bbacdb510 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask-v4i1.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask-v4i1.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // NOTE: This is similar to test-create-mask.mlir, but with a 
diff erent length,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask.mlir
index 0246268e1d76b..1e1404d661071 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-create-mask.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-expand.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-expand.mlir
index aa390031cbb29..b7507025e2c7d 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-expand.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-expand.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @expand16(%base: memref<?xf32>,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-extract-strided-slice.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-extract-strided-slice.mlir
index 628afca581bfa..ff7f62eaeb135 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-extract-strided-slice.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-extract-strided-slice.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-col.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-col.mlir
index 9212dea63591a..f4714891c11e1 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-col.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-col.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
 // RUN:  -O0 -enable-matrix -matrix-allow-contract -matrix-default-layout=column-major \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-row.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-row.mlir
index 37ef5b97caeb3..aa958a9750234 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-row.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-flat-transpose-row.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
 // RUN:  -O0 -enable-matrix -matrix-allow-contract -matrix-default-layout=row-major \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-fma.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-fma.mlir
index 7d5b44ce6b1cd..76ad201bd6ad7 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-fma.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-fma.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-gather.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-gather.mlir
index 6f80571d7b759..0b177497bb4fd 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-gather.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-gather.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @gather8(%base: memref<?xf32>, %indices: vector<8xi32>,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-index-vectors.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-index-vectors.mlir
index 7a35ed6161052..34a1684ab446b 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-index-vectors.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-index-vectors.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-insert-strided-slice.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-insert-strided-slice.mlir
index 4762c8af669fa..9a53f17222d93 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-insert-strided-slice.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-insert-strided-slice.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedload.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedload.mlir
index 93a20eebcf842..b7a0de72a5c99 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedload.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedload.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @maskedload16(%base: memref<?xf32>, %mask: vector<16xi1>,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedstore.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedstore.mlir
index 37a745222b429..93b355aca36ce 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedstore.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-maskedstore.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @maskedstore16(%base: memref<?xf32>,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-col.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-col.mlir
index 787380ea72fa7..fb5c81b6907b8 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-col.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-col.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
 // RUN:  -O0 -enable-matrix -matrix-allow-contract -matrix-default-layout=column-major \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-row.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-row.mlir
index 033e7ae5ec5f2..6188fce8d2154 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-row.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-matrix-multiply-row.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
 // RUN:  -O0 -enable-matrix -matrix-allow-contract -matrix-default-layout=row-major \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-f32.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-f32.mlir
index c2093c4fa87b7..c60e7eb49e6dd 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-f32.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-f32.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !vector_type_A = vector<8xf32>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-i64.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-i64.mlir
index 3293047a4148f..07a8fa1cb5e86 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-i64.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-outerproduct-i64.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 !vector_type_A = vector<8xi64>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-print-int.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-print-int.mlir
index 3045e3298c8fc..4d34b28f7b4e2 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-print-int.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-print-int.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 //

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32-reassoc.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32-reassoc.mlir
index 032ca64d7b317..a2402723e39ad 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32-reassoc.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32-reassoc.mlir
@@ -2,7 +2,7 @@
 // RUN:       -convert-vector-to-llvm='reassociate-fp-reductions' \
 // RUN:       -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32.mlir
index 357edf762bb7d..ef354180e72fa 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f32.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64-reassoc.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64-reassoc.mlir
index 84d715dd77909..6b21304372590 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64-reassoc.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64-reassoc.mlir
@@ -2,7 +2,7 @@
 // RUN:       -convert-vector-to-llvm='reassociate-fp-reductions' \
 // RUN:       -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64.mlir
index 8fa642c6b0204..80f8c41bc0b9d 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-f64.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i32.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i32.mlir
index e92cf0ca6255b..eb230f5333dac 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i32.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i32.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i4.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i4.mlir
index 0e1b9f8cd1800..cc22ff36ea9df 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i4.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i4.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i64.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i64.mlir
index 60c7e17ac9e59..329de53d5a49f 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i64.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-i64.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-si4.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-si4.mlir
index 26fc3651617c8..3064003f429e6 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-si4.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-si4.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-ui4.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-ui4.mlir
index 99611406b9a6e..6b5575836ca84 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-ui4.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-reductions-ui4.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scan.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scan.mlir
index 7a76bcb31e06f..82f9c02d3f009 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scan.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scan.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -test-vector-scan-lowering -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scatter.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scatter.mlir
index 326534dbb012b..1358840bf2e64 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scatter.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-scatter.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @scatter8(%base: memref<?xf32>,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shape-cast.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shape-cast.mlir
index cec75a5d950f1..29443261da6ad 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shape-cast.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shape-cast.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shuffle.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shuffle.mlir
index e8deac309ced3..0b4d397ed7677 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shuffle.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-shuffle.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-dot-matvec.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-dot-matvec.mlir
index 83918a705e9dc..29aab234014f2 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-dot-matvec.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-dot-matvec.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Illustrates an 8x8 Sparse Matrix x Vector implemented with only operations

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-saxpy-jagged-matvec.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-saxpy-jagged-matvec.mlir
index 7a19c3c223f8a..457ddb33214f3 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-saxpy-jagged-matvec.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-sparse-saxpy-jagged-matvec.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Illustrates an 8x8 Sparse Matrix x Vector implemented with only operations

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-1d.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-1d.mlir
index 45bf4f0de2718..68bcd6fa96b62 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-1d.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-1d.mlir
@@ -1,21 +1,21 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf,lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{lower-permutation-maps=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{full-unroll=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{full-unroll=true lower-permutation-maps=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Test for special cases of 1D vector transfer ops.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-2d.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-2d.mlir
index cd7eb20c51098..17311904d8919 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-2d.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-2d.mlir
@@ -1,21 +1,21 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf,lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{lower-permutation-maps=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{full-unroll=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{full-unroll=true lower-permutation-maps=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 memref.global "private" @gv : memref<3x4xf32> = dense<[[0. , 1. , 2. , 3. ],

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-3d.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-3d.mlir
index c7c5ca19d31ec..6bad868bba214 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-3d.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read-3d.mlir
@@ -1,21 +1,21 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf,lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{lower-permutation-maps=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{full-unroll=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{full-unroll=true lower-permutation-maps=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @transfer_read_3d(%A : memref<?x?x?x?xf32>,

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read.mlir
index 9d88bc0fa9c1d..66c7be56a12ec 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-read.mlir
@@ -1,11 +1,11 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf,lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{full-unroll=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @transfer_read_1d(%A : memref<?xf32>, %base: index) {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-to-loops.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-to-loops.mlir
index 163ceddc58d14..2bdd1caf84e6b 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-to-loops.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-to-loops.mlir
@@ -1,11 +1,11 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf,lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf{full-unroll=true},lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 #map0 = affine_map<(d0, d1) -> (d1, d0)>

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-write.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-write.mlir
index 14310a1a186b8..91b07587a40c6 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-write.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transfer-write.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-memref-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @transfer_write16_inbounds_1d(%A : memref<?xf32>, %base: index) {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transpose.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transpose.mlir
index dfcf72fba6e34..0c35d221fb25f 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transpose.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-transpose.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -convert-scf-to-cf -convert-vector-to-llvm -convert-func-to-llvm -reconcile-unrealized-casts | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e entry -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @entry() {

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-vector-distribute.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-vector-distribute.mlir
index 2d46c13f6c560..95fd387fca959 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-vector-distribute.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/CPU/test-vector-distribute.mlir
@@ -1,11 +1,11 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(test-vector-to-forloop,convert-vector-to-scf,lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-vector-to-scf,lower-affine,convert-scf-to-cf),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e main \
 // RUN: -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_integration_test_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(test-vector-to-forloop)" | FileCheck %s -check-prefix=TRANSFORM

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-reduction-distribute.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-reduction-distribute.mlir
index 6dcf11c675764..a34838b0ef0a0 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-reduction-distribute.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-reduction-distribute.mlir
@@ -5,9 +5,9 @@
 // RUN: -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,reconcile-unrealized-casts,gpu-to-cubin)' \
 // RUN: -gpu-to-llvm -reconcile-unrealized-casts |\
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Run a tiled reduction fused with an elementwise op.

diff --git a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-warp-distribute.mlir b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-warp-distribute.mlir
index 159c677b96319..4eedd2a085aea 100644
--- a/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-warp-distribute.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/Dialect/Vector/GPU/CUDA/test-warp-distribute.mlir
@@ -6,9 +6,9 @@
 // RUN: -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,reconcile-unrealized-casts,gpu-to-cubin)' \
 // RUN: -gpu-to-llvm -reconcile-unrealized-casts |\
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // Run the same test cases with distribution and propagation.
@@ -19,9 +19,9 @@
 // RUN: -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,reconcile-unrealized-casts,gpu-to-cubin)' \
 // RUN: -gpu-to-llvm -reconcile-unrealized-casts |\
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 // RUN: mlir-opt %s -test-vector-warp-distribute="hoist-uniform distribute-transfer-write propagate-distribution" \
@@ -31,9 +31,9 @@
 // RUN: -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,reconcile-unrealized-casts,gpu-to-cubin)' \
 // RUN: -gpu-to-llvm -reconcile-unrealized-casts |\
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext | \
 // RUN: FileCheck %s
 
 func.func @gpu_func(%arg1: memref<32xf32>, %arg2: memref<32xf32>) {

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f16.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f16.mlir
index ca98141cb3187..5c20cb3b3c961 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f16.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f16.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN: -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin{chip=sm_70})' \
 // RUN: --convert-scf-to-cf -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 // Test case to check the working of Tensor cores on Nvidia GPUs. The kernel has already

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f32.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f32.mlir
index 1b358f20c79a4..98ba4fa90f89e 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f32.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/TensorCore/wmma-matmul-f32.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN: -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin{chip=sm_70})' \
 // RUN: --convert-scf-to-cf -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-and.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-and.mlir
index f317f0455d541..03acf3dc16e96 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-and.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-and.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-max.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-max.mlir
index 93a7c4ff8f292..d39d23ad28b96 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-max.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-max.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-min.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-min.mlir
index 53d48428def2d..473fe0725f7c0 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-min.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-min.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-op.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-op.mlir
index e3151fd2683d7..58ad00fd3d0c5 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-op.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-op.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-or.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-or.mlir
index 658483cd5c389..ef1a36da777c4 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-or.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-or.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-region.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-region.mlir
index 41ff8391f9eb9..118ae800c08ba 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-region.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-region.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-xor.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-xor.mlir
index 8471503a07e4f..4e667503693d0 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-xor.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/all-reduce-xor.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/async.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/async.mlir
index f88f635a32287..e57801ee1b912 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/async.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/async.mlir
@@ -5,9 +5,9 @@
 // RUN:  -async-to-async-runtime -async-runtime-ref-counting \
 // RUN:  -convert-async-to-llvm -convert-func-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void -O0 \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/gpu-to-cubin.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/gpu-to-cubin.mlir
index e7ac8cb8d1a6d..fc2540046e9f6 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/gpu-to-cubin.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/gpu-to-cubin.mlir
@@ -3,9 +3,9 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/multiple-all-reduce.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/multiple-all-reduce.mlir
index b07319991fafb..137465ff93909 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/multiple-all-reduce.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/multiple-all-reduce.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/shuffle.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/shuffle.mlir
index cce3d6918b265..94392cf89264f 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/shuffle.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/shuffle.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/two-modules.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/two-modules.mlir
index 22d01ef180b20..3d25e7845126b 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/two-modules.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/CUDA/two-modules.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-nvvm,gpu-to-cubin)' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_cuda_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/gpu-to-hsaco.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/gpu-to-hsaco.mlir
index eae2ebecfcc9b..2372752219bae 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/gpu-to-hsaco.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/gpu-to-hsaco.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-rocdl,gpu-to-hsaco{chip=%chip})' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/printf.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/printf.mlir
index 98537cbd99728..b4b7eb66d818d 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/printf.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/printf.mlir
@@ -2,8 +2,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-rocdl{index-bitwidth=32 runtime=HIP},gpu-to-hsaco{chip=%chip})' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/two-modules.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/two-modules.mlir
index 6f3596c9aede8..3a3d1862adead 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/two-modules.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/two-modules.mlir
@@ -3,8 +3,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-rocdl,gpu-to-hsaco{chip=%chip})' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vecadd.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vecadd.mlir
index 41758256b25fc..d2857919c8966 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vecadd.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vecadd.mlir
@@ -4,8 +4,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-rocdl{use-bare-ptr-memref-call-conv=true},gpu-to-hsaco{chip=%chip})' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm=use-bare-pointers-for-kernels=true \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vector-transferops.mlir b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vector-transferops.mlir
index 8a7d0361d44f2..4d2e55e0920f7 100644
--- a/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vector-transferops.mlir
+++ b/mlir/test/Integration/GPU/ROCM/vector-transferops.mlir
@@ -4,8 +4,8 @@
 // RUN:  -pass-pipeline='gpu.module(strip-debuginfo,convert-gpu-to-rocdl{chipset=%chip index-bitwidth=32},gpu-to-hsaco{chip=%chip})' \
 // RUN:  -gpu-to-llvm \
 // RUN: | mlir-cpu-runner \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
-// RUN:  --shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_rocm_runtime%shlibext \
+// RUN:  --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext \
 // RUN:  --entry-point-result=void \
 // RUN: | FileCheck %s
 

diff --git a/mlir/test/lit.cfg.py b/mlir/test/lit.cfg.py
index 3f7e594e7c5ac..4bfe1b040fbb4 100644
--- a/mlir/test/lit.cfg.py
+++ b/mlir/test/lit.cfg.py
@@ -77,6 +77,7 @@
   ToolSubst('toy-ch4', unresolved='ignore'),
   ToolSubst('toy-ch5', unresolved='ignore'),
   ToolSubst('%mlir_lib_dir', config.mlir_lib_dir, unresolved='ignore'),
+  ToolSubst('%mlir_src_dir', config.mlir_src_root, unresolved='ignore'),
   # The substitutions below will be replaced by '%mlir_lib_dir' shortly.
   ToolSubst('%linalg_test_lib_dir', config.mlir_lib_dir, unresolved='ignore'),
   ToolSubst('%mlir_runner_utils_dir', config.mlir_lib_dir, unresolved='ignore'),
@@ -111,33 +112,33 @@
 # binaries come from the build tree. This should be unified to the build tree
 # by copying/linking sources to build.
 if config.enable_bindings_python:
-  llvm_config.with_environment('PYTHONPATH', [
-    os.path.join(config.mlir_obj_root, 'python_packages', 'mlir_core'),
-    os.path.join(config.mlir_obj_root, 'python_packages', 'mlir_test'),
-  ], append_path=True)
+ llvm_config.with_environment('PYTHONPATH', [
+   os.path.join(config.mlir_obj_root, 'python_packages', 'mlir_core'),
+   os.path.join(config.mlir_obj_root, 'python_packages', 'mlir_test'),
+ ], append_path=True)
 
 if config.enable_assertions:
-  config.available_features.add('asserts')
+ config.available_features.add('asserts')
 else:
-  config.available_features.add('noasserts')
+ config.available_features.add('noasserts')
 
 def have_host_jit_feature_support(feature_name):
-  mlir_cpu_runner_exe = lit.util.which('mlir-cpu-runner', config.mlir_tools_dir)
+ mlir_cpu_runner_exe = lit.util.which('mlir-cpu-runner', config.mlir_tools_dir)
 
-  if not mlir_cpu_runner_exe:
-    return False
+ if not mlir_cpu_runner_exe:
+  return False
 
-  try:
-    mlir_cpu_runner_cmd = subprocess.Popen(
-      [mlir_cpu_runner_exe, '--host-supports-' + feature_name], stdout=subprocess.PIPE)
-  except OSError:
-    print('could not exec mlir-cpu-runner')
-    return False
+ try:
+  mlir_cpu_runner_cmd = subprocess.Popen(
+    [mlir_cpu_runner_exe, '--host-supports-' + feature_name], stdout=subprocess.PIPE)
+ except OSError:
+  print('could not exec mlir-cpu-runner')
+  return False
 
-  mlir_cpu_runner_out = mlir_cpu_runner_cmd.stdout.read().decode('ascii')
-  mlir_cpu_runner_cmd.wait()
+ mlir_cpu_runner_out = mlir_cpu_runner_cmd.stdout.read().decode('ascii')
+ mlir_cpu_runner_cmd.wait()
 
-  return 'true' in mlir_cpu_runner_out
+ return 'true' in mlir_cpu_runner_out
 
 if have_host_jit_feature_support('jit'):
-  config.available_features.add('host-supports-jit')
+ config.available_features.add('host-supports-jit')

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/X86Vector/math-polynomial-approx-avx2.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/X86Vector/math-polynomial-approx-avx2.mlir
index a62763a1dcc87..c4e205598ffdb 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/X86Vector/math-polynomial-approx-avx2.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/X86Vector/math-polynomial-approx-avx2.mlir
@@ -6,8 +6,8 @@
 // RUN:        -reconcile-unrealized-casts               \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN:   -e main -entry-point-result=void -O0                \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // -------------------------------------------------------------------------- //

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-error.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-error.mlir
index 2cb9f6f25fe4b..321f243a3debe 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-error.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-error.mlir
@@ -1,9 +1,9 @@
 // RUN:  mlir-opt %s -pass-pipeline="async-to-async-runtime,func.func(async-runtime-ref-counting,async-runtime-ref-counting-opt),convert-async-to-llvm,func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf),convert-linalg-to-llvm,convert-vector-to-llvm,func.func(convert-arith-to-llvm),convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN:   -e main -entry-point-result=void -O0                \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext  \
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // FIXME: https://github.com/llvm/llvm-project/issues/57231

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-group.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-group.mlir
index fd3156588370f..ef6c69ee19e2f 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-group.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-group.mlir
@@ -1,9 +1,9 @@
 // RUN:  mlir-opt %s -pass-pipeline="async-to-async-runtime,func.func(async-runtime-ref-counting,async-runtime-ref-counting-opt),convert-async-to-llvm,func.func(convert-arith-to-llvm),convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN:   -e main -entry-point-result=void -O0                \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext  \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // This is crashing in CI "most of the time" on a AMD Rome CPU VM on GCP with:

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-value.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-value.mlir
index 26171b08a8b05..73627fe314e2f 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-value.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/async-value.mlir
@@ -1,9 +1,9 @@
 // RUN:  mlir-opt %s -pass-pipeline="async-to-async-runtime,func.func(async-runtime-ref-counting,async-runtime-ref-counting-opt),convert-async-to-llvm,func.func(convert-arith-to-llvm),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN:   -e main -entry-point-result=void -O0                \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext  \
 // RUN: | FileCheck %s --dump-input=always
 
 // FIXME: https://github.com/llvm/llvm-project/issues/57231

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/async.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/async.mlir
index 63dd18564f184..272fa04904858 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/async.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/async.mlir
@@ -1,9 +1,9 @@
 // RUN:  mlir-opt %s -pass-pipeline="async-to-async-runtime,func.func(async-runtime-ref-counting,async-runtime-ref-counting-opt),convert-async-to-llvm,func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,func.func(convert-arith-to-llvm),convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN:   -e main -entry-point-result=void -O0                \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_async_runtime%shlibext  \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // FIXME: https://github.com/llvm/llvm-project/issues/57231

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/bare-ptr-call-conv.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/bare-ptr-call-conv.mlir
index 3168b5829c116..016adcf43d732 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/bare-ptr-call-conv.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/bare-ptr-call-conv.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm{use-bare-ptr-memref-call-conv=1}" -reconcile-unrealized-casts | mlir-cpu-runner -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext -entry-point-result=void | FileCheck %s
+// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm{use-bare-ptr-memref-call-conv=1}" -reconcile-unrealized-casts | mlir-cpu-runner -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext -entry-point-result=void | FileCheck %s
 
 // Verify bare pointer memref calling convention. `simple_add1_add2_test`
 // gets two 2xf32 memrefs, adds 1.0f to the first one and 2.0f to the second

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/copy.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/copy.mlir
index a16d199c4077f..2c62bf5324c88 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/copy.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/copy.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>) attributes { llvm.emit_c_interface }

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/global-memref.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/global-memref.mlir
index aa7501473d452..7ebd24177ca1c 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/global-memref.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/global-memref.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-arith-to-llvm),convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s
+// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-arith-to-llvm),convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>) attributes { llvm.emit_c_interface }
 func.func private @printMemrefI32(memref<*xi32>) attributes { llvm.emit_c_interface }

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/math-polynomial-approx.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/math-polynomial-approx.mlir
index 52aab0b0851a9..242e6ea2fdeaf 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/math-polynomial-approx.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/math-polynomial-approx.mlir
@@ -1,8 +1,8 @@
 // RUN:  mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(test-math-polynomial-approximation,convert-arith-to-llvm),convert-vector-to-llvm,func.func(convert-math-to-llvm),convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner                           \
 // RUN:   -e main -entry-point-result=void -O0                \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
-// RUN:   -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:   -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext  \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 // -------------------------------------------------------------------------- //

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reinterpret-cast.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reinterpret-cast.mlir
index 645f1a0c26f2c..4895e303a2d30 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reinterpret-cast.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reinterpret-cast.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-scf-to-cf),convert-memref-to-llvm,func.func(convert-arith-to-llvm),convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 func.func private @printMemrefF32(memref<*xf32>) attributes { llvm.emit_c_interface }

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reshape.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reshape.mlir
index b6259bd55dec7..05eb536decd79 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reshape.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/memref-reshape.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-scf-to-cf,memref-expand,convert-arith-to-llvm),convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/print.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/print.mlir
index 736d3102b656c..dec09521d3f81 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/print.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/print.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" \
 // RUN: | mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN:  -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
+// RUN:  -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext \
 // RUN: | FileCheck %s
 
 

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/sgemm-naive-codegen.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/sgemm-naive-codegen.mlir
index 57ca74f870bd4..da40d5fdb5165 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/sgemm-naive-codegen.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/sgemm-naive-codegen.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-opt -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,lower-affine,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" %s | mlir-cpu-runner -O3 -e main -entry-point-result=void -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s
+// RUN: mlir-opt -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,lower-affine,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-vector-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" %s | mlir-cpu-runner -O3 -e main -entry-point-result=void -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s
 
 func.func @main() {
  %A = memref.alloc() : memref<16x16xf32>

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/unranked-memref.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/unranked-memref.mlir
index b84d796f7bb57..6f552c96bfe8a 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/unranked-memref.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/unranked-memref.mlir
@@ -1,6 +1,6 @@
 // RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" |    \
 // RUN: mlir-cpu-runner -e main -entry-point-result=void \
-// RUN: -shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_runner_utils_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s
+// RUN: -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s
 
 // CHECK: rank = 2
 // CHECK-SAME: sizes = [10, 3]

diff --git a/mlir/test/mlir-cpu-runner/utils.mlir b/mlir/test/mlir-cpu-runner/utils.mlir
index a851d601fb87a..3a9cf9332bf60 100644
--- a/mlir/test/mlir-cpu-runner/utils.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-cpu-runner/utils.mlir
@@ -1,7 +1,7 @@
-// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e print_0d -entry-point-result=void -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s --check-prefix=PRINT-0D
-// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e print_1d -entry-point-result=void -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s --check-prefix=PRINT-1D
-// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e print_3d -entry-point-result=void -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s --check-prefix=PRINT-3D
-// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e vector_splat_2d -entry-point-result=void -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext -shared-libs=%linalg_test_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s --check-prefix=PRINT-VECTOR-SPLAT-2D
+// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e print_0d -entry-point-result=void -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s --check-prefix=PRINT-0D
+// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e print_1d -entry-point-result=void -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s --check-prefix=PRINT-1D
+// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e print_3d -entry-point-result=void -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s --check-prefix=PRINT-3D
+// RUN: mlir-opt %s -pass-pipeline="func.func(convert-linalg-to-loops,convert-scf-to-cf,convert-arith-to-llvm),convert-linalg-to-llvm,convert-memref-to-llvm,convert-func-to-llvm,reconcile-unrealized-casts" | mlir-cpu-runner -e vector_splat_2d -entry-point-result=void -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext -shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_c_runner_utils%shlibext | FileCheck %s --check-prefix=PRINT-VECTOR-SPLAT-2D
 
 func.func @print_0d() {
  %f = arith.constant 2.00000e+00 : f32

diff --git a/mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/double.mlir b/mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/double.mlir
index d56361c5b3b48..9dcd083e07089 100644
--- a/mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/double.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/double.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-spirv-cpu-runner %s -e main --entry-point-result=void --shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%spirv_wrapper_library_dir/libmlir_test_spirv_cpu_runner_c_wrappers%shlibext
+// RUN: mlir-spirv-cpu-runner %s -e main --entry-point-result=void --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_test_spirv_cpu_runner_c_wrappers%shlibext
 
 // CHECK: [8, 8, 8, 8, 8, 8]
 module attributes {

diff --git a/mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/simple_add.mlir b/mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/simple_add.mlir
index 930c5e05d29b2..7a054016af253 100644
--- a/mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/simple_add.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-spirv-cpu-runner/simple_add.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-spirv-cpu-runner %s -e main --entry-point-result=void --shared-libs=%mlir_runner_utils_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%spirv_wrapper_library_dir/libmlir_test_spirv_cpu_runner_c_wrappers%shlibext
+// RUN: mlir-spirv-cpu-runner %s -e main --entry-point-result=void --shared-libs=%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_test_spirv_cpu_runner_c_wrappers%shlibext
 
 // CHECK: [[[7.7,  0,  0], [7.7,  0,  0], [7.7,  0,  0]], [[0,  7.7,  0], [0,  7.7,  0], [0,  7.7,  0]], [[0,  0,  7.7], [0,  0,  7.7], [0,  0,  7.7]]]
 module attributes {

diff --git a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addf.mlir b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addf.mlir
index ffcf5fda8adb7..0dd7a9fe7bd42 100644
--- a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addf.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addf.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%vulkan_wrapper_library_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
+// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%mlir_lib_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
 
 // CHECK: [3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3]
 module attributes {

diff --git a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi.mlir b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi.mlir
index 8ed96a80a6424..fc38d42221f17 100644
--- a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%vulkan_wrapper_library_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
+// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%mlir_lib_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
 
 // CHECK-COUNT-64: [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]
 module attributes {

diff --git a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi8.mlir b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi8.mlir
index 97cf6182dc70a..aa38074948c51 100644
--- a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi8.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/addi8.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%vulkan_wrapper_library_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
+// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%mlir_lib_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
 
 // CHECK-COUNT-64: [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]
 module attributes {

diff --git a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/mulf.mlir b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/mulf.mlir
index 403ae5508fefa..df270f797c419 100644
--- a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/mulf.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/mulf.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%vulkan_wrapper_library_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
+// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%mlir_lib_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
 
 // CHECK-COUNT-4: [6, 6, 6, 6]
 module attributes {

diff --git a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/subf.mlir b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/subf.mlir
index c1567ce63d4ad..00eee1ca7341d 100644
--- a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/subf.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/subf.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%vulkan_wrapper_library_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
+// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%mlir_lib_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
 
 // CHECK-COUNT-32: [2.2, 2.2, 2.2, 2.2]
 module attributes {

diff --git a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/time.mlir b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/time.mlir
index fb153a21316c1..66e3015522989 100644
--- a/mlir/test/mlir-vulkan-runner/time.mlir
+++ b/mlir/test/mlir-vulkan-runner/time.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%vulkan_wrapper_library_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%linalg_test_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
+// RUN: mlir-vulkan-runner %s --shared-libs=%mlir_lib_dir/libvulkan-runtime-wrappers%shlibext,%mlir_lib_dir/libmlir_runner_utils%shlibext --entry-point-result=void | FileCheck %s
 
 // CHECK: Compute shader execution time
 // CHECK: Command buffer submit time

diff --git a/utils/bazel/llvm-project-overlay/mlir/BUILD.bazel b/utils/bazel/llvm-project-overlay/mlir/BUILD.bazel
index 33fdb949bec2d..bb2465e1ba908 100644
--- a/utils/bazel/llvm-project-overlay/mlir/BUILD.bazel
+++ b/utils/bazel/llvm-project-overlay/mlir/BUILD.bazel
@@ -6471,7 +6471,36 @@ cc_library(
 )
 
 cc_library(
-  name = "mlir_c_runner_utils",
+  name = "mlir_async_runtime_api",
+  hdrs = ["include/mlir/ExecutionEngine/AsyncRuntime.h"],
+  includes = ["include"],
+)
+
+cc_library(
+  name = "_mlir_async_runtime",
+  srcs = ["lib/ExecutionEngine/AsyncRuntime.cpp"],
+  copts = ["-Dmlir_async_runtime_EXPORTS"],
+  deps = [
+    ":mlir_async_runtime_api",
+    "//llvm:Support",
+  ],
+)
+
+# Indirection to avoid output filename clash between cc_library and cc_binary.
+alias(
+  name = "mlir_async_runtime",
+  actual = "_mlir_async_runtime",
+)
+
+cc_binary(
+  name = "libmlir_async_runtime.so",
+  linkshared = True,
+  linkstatic = False,
+  deps = [":mlir_async_runtime"],
+)
+
+cc_library(
+  name = "_mlir_c_runner_utils",
   srcs = [
     "lib/ExecutionEngine/CRunnerUtils.cpp",
     "lib/ExecutionEngine/Float16bits.cpp",
@@ -6486,30 +6515,40 @@ cc_library(
   includes = ["include"],
 )
 
-cc_library(
-  name = "mlir_async_runtime_api",
-  hdrs = ["include/mlir/ExecutionEngine/AsyncRuntime.h"],
-  includes = ["include"],
+# Indirection to avoid output filename clash between cc_library and cc_binary.
+alias(
+  name = "mlir_c_runner_utils",
+  actual = "_mlir_c_runner_utils",
 )
 
-cc_library(
-  name = "mlir_async_runtime",
-  srcs = ["lib/ExecutionEngine/AsyncRuntime.cpp"],
-  copts = ["-Dmlir_async_runtime_EXPORTS"],
-  deps = [
-    ":mlir_async_runtime_api",
-    "//llvm:Support",
-  ],
+cc_binary(
+  name = "libmlir_c_runner_utils.so",
+  linkshared = True,
+  linkstatic = False,
+  deps = [":mlir_c_runner_utils"],
 )
 
 cc_library(
-  name = "mlir_runner_utils",
+  name = "_mlir_runner_utils",
   srcs = ["lib/ExecutionEngine/RunnerUtils.cpp"],
   hdrs = ["include/mlir/ExecutionEngine/RunnerUtils.h"],
   includes = ["include"],
   deps = [":mlir_c_runner_utils"],
 )
 
+# Indirection to avoid output filename clash between cc_library and cc_binary.
+alias(
+  name = "mlir_runner_utils",
+  actual = "_mlir_runner_utils",
+)
+
+cc_binary(
+  name = "libmlir_runner_utils.so",
+  linkshared = True,
+  linkstatic = False,
+  deps = [":mlir_runner_utils"],
+)
+
 cc_binary(
   name = "mlir-cpu-runner",
   srcs = ["tools/mlir-cpu-runner/mlir-cpu-runner.cpp"],
@@ -6546,7 +6585,7 @@ cc_headers_only(
 )
 
 cc_library(
-  name = "mlir_cuda_runtime",
+  name = "_mlir_cuda_runtime",
   srcs = ["lib/ExecutionEngine/CudaRuntimeWrappers.cpp"],
   # Prevent needing EnableABIBreakingChecks symbol from LLVMSupport.
   copts = ["-DLLVM_DISABLE_ABI_BREAKING_CHECKS_ENFORCING=1"],
@@ -6562,6 +6601,27 @@ cc_library(
   ],
 )
 
+# Indirection to avoid output filename clash between cc_library and cc_binary.
+alias(
+  name = "mlir_cuda_runtime",
+  actual = "_mlir_cuda_runtime",
+  tags = [
+    "manual", # External dependency
+    "nobuildkite", # TODO(gcmn): Add support for this target
+  ],
+)
+
+cc_binary(
+  name = "libmlir_cuda_runtime.so",
+  linkshared = True,
+  linkstatic = False,
+  tags = [
+    "manual", # External dependency
+    "nobuildkite", # TODO(gcmn): Add support for this target
+  ],
+  deps = [":mlir_cuda_runtime"],
+)
+
 cc_library(
   name = "VulkanRuntime",
   srcs = ["tools/mlir-vulkan-runner/VulkanRuntime.cpp"],
@@ -6583,7 +6643,7 @@ cc_library(
 )
 
 cc_binary(
-  name = "tools/libvulkan-runtime-wrappers.so",
+  name = "libvulkan-runtime-wrappers.so",
   srcs = ["tools/mlir-vulkan-runner/vulkan-runtime-wrappers.cpp"],
   linkshared = True,
   tags = [


    


More information about the Mlir-commits mailing list