[Mlir-commits] [mlir] cc96d2d - Apply clang-tidy fixes for modernize-use-emplace to MLIR (NFC)

Mehdi Amini llvmlistbot at llvm.org
Mon Mar 7 02:42:07 PST 2022


Author: Mehdi Amini
Date: 2022-03-07T10:41:44Z
New Revision: cc96d2d6bc9b0841c172a5211c558e188a8fa28b

URL: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/cc96d2d6bc9b0841c172a5211c558e188a8fa28b
DIFF: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/cc96d2d6bc9b0841c172a5211c558e188a8fa28b.diff

LOG: Apply clang-tidy fixes for modernize-use-emplace to MLIR (NFC)

Added: 
  

Modified: 
  mlir/tools/mlir-tblgen/OpFormatGen.cpp

Removed: 
  


################################################################################
diff --git a/mlir/tools/mlir-tblgen/OpFormatGen.cpp b/mlir/tools/mlir-tblgen/OpFormatGen.cpp
index c1a2007304e4c..0d970d82aa3f3 100644
--- a/mlir/tools/mlir-tblgen/OpFormatGen.cpp
+++ b/mlir/tools/mlir-tblgen/OpFormatGen.cpp
@@ -2851,7 +2851,7 @@ OpFormatParser::parseOIListDirective(SMLoc loc, Context context) {
   if (failed(lelement))
    return failure();
   literalElements.push_back(*lelement);
-  parsingElements.push_back(std::vector<FormatElement *>());
+  parsingElements.emplace_back();
   std::vector<FormatElement *> &currParsingElements = parsingElements.back();
   while (peekToken().getKind() != FormatToken::pipe &&
      peekToken().getKind() != FormatToken::r_paren) {


    


More information about the Mlir-commits mailing list