[Mlir-commits] [mlir] 2bfe27d - [mlir][math] Fix cmake files after dialect splitting.

Stephan Herhut llvmlistbot at llvm.org
Fri Feb 12 02:25:29 PST 2021


Author: Stephan Herhut
Date: 2021-02-12T11:25:15+01:00
New Revision: 2bfe27da171e8a6dddac6c444c4bca003103941a

URL: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/2bfe27da171e8a6dddac6c444c4bca003103941a
DIFF: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/2bfe27da171e8a6dddac6c444c4bca003103941a.diff

LOG: [mlir][math] Fix cmake files after dialect splitting.

This fixes some missing dependencies that broke the shared library
build.

Added: 
  

Modified: 
  mlir/lib/Dialect/Math/Transforms/CMakeLists.txt
  mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt

Removed: 
  


################################################################################
diff --git a/mlir/lib/Dialect/Math/Transforms/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/Math/Transforms/CMakeLists.txt
index 5baf2f9ba8ed..b85549941a63 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/Math/Transforms/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/Math/Transforms/CMakeLists.txt
@@ -6,6 +6,7 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRMathTransforms
 
  LINK_LIBS PUBLIC
  MLIRIR
+ MLIRMath
  MLIRPass
  MLIRStandard
  MLIRTransforms

diff --git a/mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt b/mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt
index b753928241f0..124edb08d672 100644
--- a/mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt
@@ -49,6 +49,7 @@ add_mlir_library(MLIRTestTransforms
  MLIRGPUToGPURuntimeTransforms
  MLIRLinalg
  MLIRLinalgTransforms
+ MLIRMathTransforms
  MLIRNVVMIR
  MLIRSCF
  MLIRSCFTransforms


    


More information about the Mlir-commits mailing list