[Mlir-commits] [mlir] d413f4b - [mlir] Fix missing namespaces in OpBuildGen.cpp

Alexander Belyaev llvmlistbot at llvm.org
Thu Nov 5 09:12:49 PST 2020


Author: Alexander Belyaev
Date: 2020-11-05T18:11:01+01:00
New Revision: d413f4bc62e56a6db64b021e132691d330d1e1c8

URL: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/d413f4bc62e56a6db64b021e132691d330d1e1c8
DIFF: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/d413f4bc62e56a6db64b021e132691d330d1e1c8.diff

LOG: [mlir] Fix missing namespaces in OpBuildGen.cpp

Differential Revision: https://reviews.llvm.org/D90858

Added: 
  

Modified: 
  mlir/tools/mlir-reduce/mlir-reduce.cpp
  mlir/unittests/TableGen/OpBuildGen.cpp

Removed: 
  


################################################################################
diff --git a/mlir/tools/mlir-reduce/mlir-reduce.cpp b/mlir/tools/mlir-reduce/mlir-reduce.cpp
index e493fabd6e32..432e8dfe8468 100644
--- a/mlir/tools/mlir-reduce/mlir-reduce.cpp
+++ b/mlir/tools/mlir-reduce/mlir-reduce.cpp
@@ -33,8 +33,10 @@
 using namespace mlir;
 
 namespace mlir {
+namespace test {
 void registerTestDialect(DialectRegistry &);
-}
+} // namespace test
+} // namespace mlir
 
 static llvm::cl::opt<std::string> inputFilename(llvm::cl::Positional,
                         llvm::cl::Required,
@@ -90,7 +92,7 @@ int main(int argc, char **argv) {
  mlir::MLIRContext context;
  registerAllDialects(context.getDialectRegistry());
 #ifdef MLIR_INCLUDE_TESTS
- mlir::registerTestDialect(context.getDialectRegistry());
+ mlir::test::registerTestDialect(context.getDialectRegistry());
 #endif
 
  mlir::OwningModuleRef moduleRef;

diff --git a/mlir/unittests/TableGen/OpBuildGen.cpp b/mlir/unittests/TableGen/OpBuildGen.cpp
index 1f3c6381d4e0..d742e3927f55 100644
--- a/mlir/unittests/TableGen/OpBuildGen.cpp
+++ b/mlir/unittests/TableGen/OpBuildGen.cpp
@@ -27,7 +27,7 @@ namespace mlir {
 
 static MLIRContext &getContext() {
  static MLIRContext ctx;
- ctx.getOrLoadDialect<TestDialect>();
+ ctx.getOrLoadDialect<test::TestDialect>();
  return ctx;
 }
 /// Test fixture for providing basic utilities for testing.
@@ -36,8 +36,8 @@ class OpBuildGenTest : public ::testing::Test {
  OpBuildGenTest()
    : ctx(getContext()), builder(&ctx), loc(builder.getUnknownLoc()),
     i32Ty(builder.getI32Type()), f32Ty(builder.getF32Type()),
-    cstI32(builder.create<TableGenConstant>(loc, i32Ty)),
-    cstF32(builder.create<TableGenConstant>(loc, f32Ty)),
+    cstI32(builder.create<test::TableGenConstant>(loc, i32Ty)),
+    cstF32(builder.create<test::TableGenConstant>(loc, f32Ty)),
     noAttrs(), attrStorage{builder.getNamedAttr("attr0",
                           builder.getBoolAttr(true)),
                builder.getNamedAttr(
@@ -96,8 +96,8 @@ class OpBuildGenTest : public ::testing::Test {
  Location loc;
  Type i32Ty;
  Type f32Ty;
- TableGenConstant cstI32;
- TableGenConstant cstF32;
+ test::TableGenConstant cstI32;
+ test::TableGenConstant cstF32;
 
  ArrayRef<NamedAttribute> noAttrs;
  std::vector<NamedAttribute> attrStorage;
@@ -107,21 +107,21 @@ class OpBuildGenTest : public ::testing::Test {
 /// Test basic build methods.
 TEST_F(OpBuildGenTest, BasicBuildMethods) {
  // Test separate args, separate results build method.
- auto op = builder.create<TableGenBuildOp0>(loc, i32Ty, cstI32);
+ auto op = builder.create<test::TableGenBuildOp0>(loc, i32Ty, cstI32);
  verifyOp(op, {i32Ty}, {cstI32}, noAttrs);
 
  // Test separate args, collective results build method.
- op = builder.create<TableGenBuildOp0>(loc, TypeRange{i32Ty}, cstI32);
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp0>(loc, TypeRange{i32Ty}, cstI32);
  verifyOp(op, {i32Ty}, {cstI32}, noAttrs);
 
  // Test collective args, collective params build method.
- op = builder.create<TableGenBuildOp0>(loc, TypeRange{i32Ty},
-                    ValueRange{cstI32});
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp0>(loc, TypeRange{i32Ty},
+                       ValueRange{cstI32});
  verifyOp(op, {i32Ty}, {cstI32}, noAttrs);
 
  // Test collective args, collective results, non-empty attributes
- op = builder.create<TableGenBuildOp0>(loc, TypeRange{i32Ty},
-                    ValueRange{cstI32}, attrs);
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp0>(loc, TypeRange{i32Ty},
+                       ValueRange{cstI32}, attrs);
  verifyOp(op, {i32Ty}, {cstI32}, attrs);
 }
 
@@ -138,25 +138,25 @@ TEST_F(OpBuildGenTest, BasicBuildMethods) {
 /// variadic result.
 TEST_F(OpBuildGenTest, BuildMethodsSingleVariadicArgAndResult) {
  // Test collective args, collective results method, building a unary op.
- auto op = builder.create<TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
-                       ValueRange{cstI32});
+ auto op = builder.create<test::TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
+                          ValueRange{cstI32});
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty}, {cstI32}, noAttrs);
 
  // Test collective args, collective results method, building a unary op with
  // named attributes.
- op = builder.create<TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
-                    ValueRange{cstI32}, attrs);
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
+                       ValueRange{cstI32}, attrs);
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty}, {cstI32}, attrs);
 
  // Test collective args, collective results method, building a binary op.
- op = builder.create<TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty, f32Ty},
-                    ValueRange{cstI32, cstF32});
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty, f32Ty},
+                       ValueRange{cstI32, cstF32});
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty, f32Ty}, {cstI32, cstF32}, noAttrs);
 
  // Test collective args, collective results method, building a binary op with
  // named attributes.
- op = builder.create<TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty, f32Ty},
-                    ValueRange{cstI32, cstF32}, attrs);
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp1>(
+   loc, TypeRange{i32Ty, f32Ty}, ValueRange{cstI32, cstF32}, attrs);
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty, f32Ty}, {cstI32, cstF32}, attrs);
 }
 
@@ -164,22 +164,23 @@ TEST_F(OpBuildGenTest, BuildMethodsSingleVariadicArgAndResult) {
 /// result.
 TEST_F(OpBuildGenTest, BuildMethodsSingleVariadicArgNonVariadicResults) {
  // Test separate arg, separate param build method.
- auto op = builder.create<TableGenBuildOp1>(loc, i32Ty, ValueRange{cstI32});
+ auto op =
+   builder.create<test::TableGenBuildOp1>(loc, i32Ty, ValueRange{cstI32});
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty}, {cstI32}, noAttrs);
 
  // Test collective params build method, no attributes.
- op = builder.create<TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
-                    ValueRange{cstI32});
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
+                       ValueRange{cstI32});
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty}, {cstI32}, noAttrs);
 
  // Test collective params build method no attributes, 2 inputs.
- op = builder.create<TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
-                    ValueRange{cstI32, cstF32});
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
+                       ValueRange{cstI32, cstF32});
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty}, {cstI32, cstF32}, noAttrs);
 
  // Test collective params build method, non-empty attributes.
- op = builder.create<TableGenBuildOp1>(loc, TypeRange{i32Ty},
-                    ValueRange{cstI32, cstF32}, attrs);
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp1>(
+   loc, TypeRange{i32Ty}, ValueRange{cstI32, cstF32}, attrs);
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty}, {cstI32, cstF32}, attrs);
 }
 
@@ -188,18 +189,18 @@ TEST_F(OpBuildGenTest, BuildMethodsSingleVariadicArgNonVariadicResults) {
 TEST_F(OpBuildGenTest,
    BuildMethodsSingleVariadicArgAndMultipleVariadicResults) {
  // Test separate arg, separate param build method.
- auto op = builder.create<TableGenBuildOp3>(
+ auto op = builder.create<test::TableGenBuildOp3>(
    loc, TypeRange{i32Ty}, TypeRange{f32Ty}, ValueRange{cstI32});
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty, f32Ty}, {cstI32}, noAttrs);
 
  // Test collective params build method, no attributes.
- op = builder.create<TableGenBuildOp3>(loc, TypeRange{i32Ty, f32Ty},
-                    ValueRange{cstI32});
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp3>(loc, TypeRange{i32Ty, f32Ty},
+                       ValueRange{cstI32});
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty, f32Ty}, {cstI32}, noAttrs);
 
  // Test collective params build method, with attributes.
- op = builder.create<TableGenBuildOp3>(loc, TypeRange{i32Ty, f32Ty},
-                    ValueRange{cstI32}, attrs);
+ op = builder.create<test::TableGenBuildOp3>(loc, TypeRange{i32Ty, f32Ty},
+                       ValueRange{cstI32}, attrs);
  verifyOp(std::move(op), {i32Ty, f32Ty}, {cstI32}, attrs);
 }
 
@@ -209,13 +210,13 @@ TEST_F(OpBuildGenTest,
 // InferOpTypeInterface interface. For such ops, the ODS framework generates
 // build methods with no result types as they are inferred from the input types.
 TEST_F(OpBuildGenTest, BuildMethodsSameOperandsAndResultTypeSuppression) {
- testSingleVariadicInputInferredType<TableGenBuildOp4>();
+ testSingleVariadicInputInferredType<test::TableGenBuildOp4>();
 }
 
 TEST_F(
   OpBuildGenTest,
   BuildMethodsSameOperandsAndResultTypeAndInferOpTypeInterfaceSuppression) {
- testSingleVariadicInputInferredType<TableGenBuildOp5>();
+ testSingleVariadicInputInferredType<test::TableGenBuildOp5>();
 }
 
 } // namespace mlir


    


More information about the Mlir-commits mailing list