[Mlir-commits] [mlir] 67f2a43 - Revert "[MLIR] Move from add_dependencies() to DEPENDS"

Stephen Neuendorffer llvmlistbot at llvm.org
Fri Feb 28 12:17:53 PST 2020


Author: Stephen Neuendorffer
Date: 2020-02-28T12:17:40-08:00
New Revision: 67f2a43cf8cd38b0a3553dbf3963feaf791414a6

URL: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/67f2a43cf8cd38b0a3553dbf3963feaf791414a6
DIFF: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/67f2a43cf8cd38b0a3553dbf3963feaf791414a6.diff

LOG: Revert "[MLIR] Move from add_dependencies() to DEPENDS"

This reverts commit 8a2b86b2c20a50f4a32931ae311b8e2457e591eb.

Added: 
  

Modified: 
  mlir/examples/toy/Ch2/CMakeLists.txt
  mlir/examples/toy/Ch3/CMakeLists.txt
  mlir/examples/toy/Ch4/CMakeLists.txt
  mlir/examples/toy/Ch5/CMakeLists.txt
  mlir/examples/toy/Ch6/CMakeLists.txt
  mlir/examples/toy/Ch7/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Analysis/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Conversion/GPUToNVVM/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Conversion/GPUToSPIRV/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Conversion/StandardToSPIRV/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/AffineOps/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/FxpMathOps/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/GPU/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/LLVMIR/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/Linalg/Transforms/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/LoopOps/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/OpenMP/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/QuantOps/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/SPIRV/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/SPIRV/Serialization/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/StandardOps/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Dialect/VectorOps/CMakeLists.txt
  mlir/lib/IR/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Quantizer/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Transforms/CMakeLists.txt
  mlir/lib/Transforms/Utils/CMakeLists.txt
  mlir/test/lib/TestDialect/CMakeLists.txt
  mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt
  mlir/tools/mlir-cuda-runner/CMakeLists.txt

Removed: 
  


################################################################################
diff --git a/mlir/examples/toy/Ch2/CMakeLists.txt b/mlir/examples/toy/Ch2/CMakeLists.txt
index ea03e4e4c13f..7154902017ee 100644
--- a/mlir/examples/toy/Ch2/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/examples/toy/Ch2/CMakeLists.txt
@@ -9,13 +9,10 @@ add_toy_chapter(toyc-ch2
  parser/AST.cpp
  mlir/MLIRGen.cpp
  mlir/Dialect.cpp
-
- DEPENDS
- ToyCh2OpsIncGen
-
  )
 include_directories(include/)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/include/)
+add_dependencies(toyc-ch2 ToyCh2OpsIncGen)
 target_link_libraries(toyc-ch2
  PRIVATE
   MLIRAnalysis

diff --git a/mlir/examples/toy/Ch3/CMakeLists.txt b/mlir/examples/toy/Ch3/CMakeLists.txt
index e1bfe1bd12eb..823edfd343a3 100644
--- a/mlir/examples/toy/Ch3/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/examples/toy/Ch3/CMakeLists.txt
@@ -14,12 +14,10 @@ add_toy_chapter(toyc-ch3
  mlir/MLIRGen.cpp
  mlir/Dialect.cpp
  mlir/ToyCombine.cpp
-
- DEPENDS
- ToyCh3OpsIncGen
- ToyCh3CombineIncGen
  )
 
+add_dependencies(toyc-ch3 ToyCh3OpsIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch3 ToyCh3CombineIncGen)
 include_directories(include/)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/include/)

diff --git a/mlir/examples/toy/Ch4/CMakeLists.txt b/mlir/examples/toy/Ch4/CMakeLists.txt
index a78bedfd8814..c9b0e71e5291 100644
--- a/mlir/examples/toy/Ch4/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/examples/toy/Ch4/CMakeLists.txt
@@ -15,14 +15,12 @@ add_toy_chapter(toyc-ch4
  mlir/Dialect.cpp
  mlir/ShapeInferencePass.cpp
  mlir/ToyCombine.cpp
-
- DEPENDS
- ToyCh4OpsIncGen
- ToyCh4ShapeInferenceInterfaceIncGen
- ToyCh4CombineIncGen
- MLIRCallOpInterfacesIncGen
  )
 
+add_dependencies(toyc-ch4 ToyCh4OpsIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch4 ToyCh4ShapeInferenceInterfaceIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch4 ToyCh4CombineIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch4 MLIRCallOpInterfacesIncGen)
 include_directories(include/)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/include/)

diff --git a/mlir/examples/toy/Ch5/CMakeLists.txt b/mlir/examples/toy/Ch5/CMakeLists.txt
index 6b9ded359f66..4c2cf4978140 100644
--- a/mlir/examples/toy/Ch5/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/examples/toy/Ch5/CMakeLists.txt
@@ -16,14 +16,12 @@ add_toy_chapter(toyc-ch5
  mlir/LowerToAffineLoops.cpp
  mlir/ShapeInferencePass.cpp
  mlir/ToyCombine.cpp
-
- DEPENDS
- ToyCh5ShapeInferenceInterfaceIncGen
- ToyCh5OpsIncGen
- ToyCh5CombineIncGen
- MLIRCallOpInterfacesIncGen
  )
 
+add_dependencies(toyc-ch5 ToyCh5ShapeInferenceInterfaceIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch5 ToyCh5OpsIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch5 ToyCh5CombineIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch5 MLIRCallOpInterfacesIncGen)
 include_directories(include/)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/include/)

diff --git a/mlir/examples/toy/Ch6/CMakeLists.txt b/mlir/examples/toy/Ch6/CMakeLists.txt
index 767f2e31750b..d22ee0873b56 100644
--- a/mlir/examples/toy/Ch6/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/examples/toy/Ch6/CMakeLists.txt
@@ -18,14 +18,12 @@ add_toy_chapter(toyc-ch6
  mlir/LowerToLLVM.cpp
  mlir/ShapeInferencePass.cpp
  mlir/ToyCombine.cpp
-
- DEPENDS
- ToyCh6ShapeInferenceInterfaceIncGen
- ToyCh6OpsIncGen
- ToyCh6CombineIncGen
- MLIRCallOpInterfacesIncGen
  )
 
+add_dependencies(toyc-ch6 ToyCh6ShapeInferenceInterfaceIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch6 ToyCh6OpsIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch6 ToyCh6CombineIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch6 MLIRCallOpInterfacesIncGen)
 include_directories(include/)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/include/)

diff --git a/mlir/examples/toy/Ch7/CMakeLists.txt b/mlir/examples/toy/Ch7/CMakeLists.txt
index 2140678a3728..9f0790391366 100644
--- a/mlir/examples/toy/Ch7/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/examples/toy/Ch7/CMakeLists.txt
@@ -18,14 +18,12 @@ add_toy_chapter(toyc-ch7
  mlir/LowerToLLVM.cpp
  mlir/ShapeInferencePass.cpp
  mlir/ToyCombine.cpp
-
- DEPENDS
- ToyCh7ShapeInferenceInterfaceIncGen
- ToyCh7OpsIncGen
- ToyCh7CombineIncGen
- MLIRCallOpInterfacesIncGen
  )
 
+add_dependencies(toyc-ch7 ToyCh7ShapeInferenceInterfaceIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch7 ToyCh7OpsIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch7 ToyCh7CombineIncGen)
+add_dependencies(toyc-ch7 MLIRCallOpInterfacesIncGen)
 include_directories(include/)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/include/)

diff --git a/mlir/lib/Analysis/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Analysis/CMakeLists.txt
index 5df7fcecd37c..8c049882d711 100644
--- a/mlir/lib/Analysis/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Analysis/CMakeLists.txt
@@ -23,10 +23,6 @@ add_llvm_library(MLIRAnalysis
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Analysis
 
- DEPENDS
- MLIRCallOpInterfacesIncGen
- MLIRTypeInferOpInterfaceIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRAffineOps
  MLIRIR
@@ -34,6 +30,10 @@ add_llvm_library(MLIRAnalysis
  MLIRSupport
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRAnalysis
+ MLIRCallOpInterfacesIncGen
+ MLIRTypeInferOpInterfaceIncGen
+ )
 
 add_llvm_library(MLIRLoopAnalysis
  AffineAnalysis.cpp
@@ -45,10 +45,6 @@ add_llvm_library(MLIRLoopAnalysis
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Analysis
 
- DEPENDS
- MLIRCallOpInterfacesIncGen
- MLIRTypeInferOpInterfaceIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRAffineOps
  MLIRIR
@@ -57,3 +53,7 @@ add_llvm_library(MLIRLoopAnalysis
  MLIRSupport
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRLoopAnalysis
+ MLIRCallOpInterfacesIncGen
+ MLIRTypeInferOpInterfaceIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Conversion/GPUToNVVM/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Conversion/GPUToNVVM/CMakeLists.txt
index 0f423d4f64bd..146c8a115cfe 100644
--- a/mlir/lib/Conversion/GPUToNVVM/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Conversion/GPUToNVVM/CMakeLists.txt
@@ -5,9 +5,6 @@ add_public_tablegen_target(MLIRGPUToNVVMIncGen)
 add_mlir_conversion_library(MLIRGPUtoNVVMTransforms
  LowerGpuOpsToNVVMOps.cpp
 
- DEPENDS
- MLIRGPUToNVVMIncGen
-
  LINK_LIBS
  LLVMCore
  LLVMSupport
@@ -22,3 +19,6 @@ add_mlir_conversion_library(MLIRGPUtoNVVMTransforms
  MLIRTransforms
  MLIRTransformUtils
  )
+
+add_dependencies(MLIRGPUtoNVVMTransforms
+ MLIRGPUToNVVMIncGen)

diff --git a/mlir/lib/Conversion/GPUToSPIRV/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Conversion/GPUToSPIRV/CMakeLists.txt
index 279d5478c3e9..36f8ad2afe2e 100644
--- a/mlir/lib/Conversion/GPUToSPIRV/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Conversion/GPUToSPIRV/CMakeLists.txt
@@ -6,9 +6,6 @@ add_mlir_conversion_library(MLIRGPUtoSPIRVTransforms
  ConvertGPUToSPIRV.cpp
  ConvertGPUToSPIRVPass.cpp
 
- DEPENDS
- MLIRGPUToSPIRVIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRGPU
  MLIRIR
@@ -21,3 +18,6 @@ add_mlir_conversion_library(MLIRGPUtoSPIRVTransforms
  MLIRTransforms
  LLVMSupport
  )
+
+add_dependencies(MLIRGPUtoSPIRVTransforms
+ MLIRGPUToSPIRVIncGen)

diff --git a/mlir/lib/Conversion/StandardToSPIRV/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Conversion/StandardToSPIRV/CMakeLists.txt
index d5b5b9633c17..6ba6c31606d9 100644
--- a/mlir/lib/Conversion/StandardToSPIRV/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Conversion/StandardToSPIRV/CMakeLists.txt
@@ -11,9 +11,6 @@ add_mlir_conversion_library(MLIRStandardToSPIRVTransforms
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/SPIRV
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/IR
 
- DEPENDS
- MLIRStandardToSPIRVIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRIR
  MLIRPass
@@ -25,3 +22,6 @@ add_mlir_conversion_library(MLIRStandardToSPIRVTransforms
  MLIRStandardOps
  LLVMSupport
  )
+
+add_dependencies(MLIRStandardToSPIRVTransforms
+ MLIRStandardToSPIRVIncGen)

diff --git a/mlir/lib/Dialect/AffineOps/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/AffineOps/CMakeLists.txt
index c956b564177b..51017de16c1c 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/AffineOps/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/AffineOps/CMakeLists.txt
@@ -6,13 +6,13 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRAffineOps
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/AffineOps
 
- DEPENDS
- MLIRAffineOpsIncGen
- MLIRLoopLikeInterfaceIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIREDSC
  MLIRIR
  MLIRStandardOps
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRAffineOps
+ MLIRAffineOpsIncGen
+ MLIRLoopLikeInterfaceIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Dialect/FxpMathOps/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/FxpMathOps/CMakeLists.txt
index 1e08882f3938..057290149a1b 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/FxpMathOps/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/FxpMathOps/CMakeLists.txt
@@ -5,9 +5,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRFxpMathOps
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/FxpMathOps
 
- DEPENDS
- MLIRFxpMathOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRQuantOps
  MLIRIR
@@ -18,3 +15,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRFxpMathOps
  MLIRTransformUtils
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRFxpMathOps
+ MLIRFxpMathOpsIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Dialect/GPU/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/GPU/CMakeLists.txt
index dad3b37da03e..018291a7b7ae 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/GPU/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/GPU/CMakeLists.txt
@@ -8,9 +8,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRGPU
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/GPU
 
- DEPENDS
- MLIRGPUOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIREDSC
  MLIRIR
@@ -22,3 +19,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRGPU
  MLIRTransformUtils
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRGPU
+ MLIRGPUOpsIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Dialect/LLVMIR/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/LLVMIR/CMakeLists.txt
index 1583039e272e..71465c164eae 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/LLVMIR/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/LLVMIR/CMakeLists.txt
@@ -4,10 +4,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRLLVMIR
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/LLVMIR
 
- DEPENDS
- MLIRLLVMOpsIncGen
- MLIRLLVMConversionsIncGen
-
  LINK_LIBS
  LLVMAsmParser
  LLVMCore
@@ -15,6 +11,10 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRLLVMIR
  MLIRIR
  MLIRSupport
  )
+add_dependencies(MLIRLLVMIR
+ MLIRLLVMOpsIncGen
+ MLIRLLVMConversionsIncGen
+ )
 
 add_mlir_dialect_library(MLIRNVVMIR
  IR/NVVMDialect.cpp
@@ -22,10 +22,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRNVVMIR
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/LLVMIR
 
- DEPENDS
- MLIRNVVMOpsIncGen
- MLIRNVVMConversionsIncGen
-
  LINK_LIBS
  LLVMAsmParser
  MLIRIR
@@ -33,6 +29,12 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRNVVMIR
  LLVMSupport
  LLVMCore
  )
+add_dependencies(MLIRNVVMIR
+ MLIRNVVMOpsIncGen
+ MLIRNVVMConversionsIncGen
+ )
+
+
 
 add_mlir_dialect_library(MLIRROCDLIR
  IR/ROCDLDialect.cpp
@@ -40,13 +42,13 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRROCDLIR
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/LLVMIR
 
- DEPENDS
- MLIRROCDLOpsIncGen
- MLIRROCDLConversionsIncGen
-
  LINK_LIBS
  LLVMAsmParser
  LLVMCore
  LLVMSupport
  MLIRIR
  )
+add_dependencies(MLIRROCDLIR
+ MLIRROCDLOpsIncGen
+ MLIRROCDLConversionsIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Dialect/Linalg/Transforms/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/Linalg/Transforms/CMakeLists.txt
index 93290a02f174..7287324faa6b 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/Linalg/Transforms/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/Linalg/Transforms/CMakeLists.txt
@@ -7,10 +7,8 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRLinalgTransforms
 
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/Linalg
-
  DEPENDS
  intrinsics_gen
- MLIRLinalgTransformPatternsIncGen
 
  LINK_LIBS
  MLIRAffineOps
@@ -29,3 +27,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRLinalgTransforms
  MLIRVectorOps
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRLinalgTransforms
+ MLIRLinalgTransformPatternsIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Dialect/LoopOps/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/LoopOps/CMakeLists.txt
index e5633cfd9f21..635bbdeb58a6 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/LoopOps/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/LoopOps/CMakeLists.txt
@@ -6,15 +6,15 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRLoopOps
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/LoopOps
 
- DEPENDS
- MLIRLoopLikeInterfaceIncGen
- MLIRLoopOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIREDSC
  MLIRIR
  MLIRStandardOps
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRLoopOps
+ MLIRLoopLikeInterfaceIncGen
+ MLIRLoopOpsIncGen
+ )
 
 add_subdirectory(Transforms)

diff --git a/mlir/lib/Dialect/OpenMP/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/OpenMP/CMakeLists.txt
index a7ac7ac1bc54..8e00e473af20 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/OpenMP/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/OpenMP/CMakeLists.txt
@@ -4,11 +4,10 @@ add_mlir_dialect_library(MLIROpenMP
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/OpenMP
 
- DEPENDS
- MLIROpenMPOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRIR
  LLVMCore
  LLVMSupport
  )
+
+add_dependencies(MLIROpenMP MLIROpenMPOpsIncGen)

diff --git a/mlir/lib/Dialect/QuantOps/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/QuantOps/CMakeLists.txt
index 5606612375ee..c9d104114465 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/QuantOps/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/QuantOps/CMakeLists.txt
@@ -12,9 +12,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRQuantOps
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/QuantOps
 
- DEPENDS
- MLIRQuantOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRIR
  MLIRPass
@@ -23,3 +20,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRQuantOps
  MLIRTransformUtils
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRQuantOps
+ MLIRQuantOpsIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Dialect/SPIRV/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/SPIRV/CMakeLists.txt
index 5f755e359a96..ba67e745b13e 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/SPIRV/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/SPIRV/CMakeLists.txt
@@ -14,15 +14,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRSPIRV
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/SPIRV
 
- DEPENDS
- MLIRSPIRVAvailabilityIncGen
- MLIRSPIRVCanonicalizationIncGen
- MLIRSPIRVEnumAvailabilityIncGen
- MLIRSPIRVEnumsIncGen
- MLIRSPIRVOpsIncGen
- MLIRSPIRVOpUtilsGen
- MLIRSPIRVTargetAndABIIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRIR
  MLIRParser
@@ -32,5 +23,15 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRSPIRV
  LLVMSupport
  )
 
+add_dependencies(MLIRSPIRV
+ MLIRSPIRVAvailabilityIncGen
+ MLIRSPIRVCanonicalizationIncGen
+ MLIRSPIRVEnumAvailabilityIncGen
+ MLIRSPIRVEnumsIncGen
+ MLIRSPIRVOpsIncGen
+ MLIRSPIRVOpUtilsGen
+ MLIRSPIRVTargetAndABIIncGen)
+
+
 add_subdirectory(Serialization)
 add_subdirectory(Transforms)

diff --git a/mlir/lib/Dialect/SPIRV/Serialization/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/SPIRV/Serialization/CMakeLists.txt
index ef44e986a50a..543e1b430ecb 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/SPIRV/Serialization/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/SPIRV/Serialization/CMakeLists.txt
@@ -7,9 +7,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRSPIRVSerialization
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/SPIRV
 
- DEPENDS
- MLIRSPIRVSerializationGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRIR
  MLIRParser
@@ -18,3 +15,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRSPIRVSerialization
  MLIRTranslation
  LLVMSupport
  )
+
+add_dependencies(MLIRSPIRVSerialization
+ MLIRSPIRVSerializationGen)

diff --git a/mlir/lib/Dialect/StandardOps/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/StandardOps/CMakeLists.txt
index 4831441119e0..acf47df6eb8d 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/StandardOps/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/StandardOps/CMakeLists.txt
@@ -6,10 +6,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRStandardOps
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/StandardOps
 
- DEPENDS
- MLIRCallOpInterfacesIncGen
- MLIRStandardOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIREDSC
  MLIRIR
@@ -17,3 +13,7 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRStandardOps
  LLVMCore
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRStandardOps
+ MLIRCallOpInterfacesIncGen
+ MLIRStandardOpsIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Dialect/VectorOps/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Dialect/VectorOps/CMakeLists.txt
index 86910d0c3a6c..ff97a95b0c8b 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/VectorOps/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Dialect/VectorOps/CMakeLists.txt
@@ -7,10 +7,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRVectorOps
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Dialect/VectorOps
 
- DEPENDS
- MLIRVectorOpsIncGen
- MLIRVectorTransformPatternsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRIR
  MLIRStandardOps
@@ -19,3 +15,6 @@ add_mlir_dialect_library(MLIRVectorOps
  MLIRLoopAnalysis
  LLVMSupport
  )
+
+add_dependencies(MLIRVectorOps MLIRVectorOpsIncGen)
+add_dependencies(MLIRVectorOps MLIRVectorTransformPatternsIncGen)

diff --git a/mlir/lib/IR/CMakeLists.txt b/mlir/lib/IR/CMakeLists.txt
index 80a9e4f12b9b..f3788e2ca0ab 100644
--- a/mlir/lib/IR/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/IR/CMakeLists.txt
@@ -5,12 +5,12 @@ add_llvm_library(MLIRIR
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/IR
 
- DEPENDS
- MLIRCallOpInterfacesIncGen
- MLIROpAsmInterfacesIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRSupport
  LLVMSupport
  ${LLVM_PTHREAD_LIB}
  )
+add_dependencies(MLIRIR
+ MLIRCallOpInterfacesIncGen
+ MLIROpAsmInterfacesIncGen
+ )

diff --git a/mlir/lib/Quantizer/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Quantizer/CMakeLists.txt
index 5b52b2a9a170..34d0effc9362 100644
--- a/mlir/lib/Quantizer/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Quantizer/CMakeLists.txt
@@ -24,9 +24,6 @@ add_llvm_library(MLIRQuantizerFxpMathConfig
 
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
 
- DEPENDS
- MLIRFxpMathOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRIR
  MLIRFxpMathOps
@@ -37,6 +34,10 @@ add_llvm_library(MLIRQuantizerFxpMathConfig
  LLVMSupport
  )
 
+add_dependencies(MLIRQuantizerFxpMathConfig
+ MLIRFxpMathOpsIncGen
+ )
+
 # Transforms.
 add_llvm_library(MLIRQuantizerTransforms
  Transforms/AddDefaultStatsTestPass.cpp

diff --git a/mlir/lib/Transforms/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Transforms/CMakeLists.txt
index 980a357ed751..7a98490904bd 100644
--- a/mlir/lib/Transforms/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Transforms/CMakeLists.txt
@@ -27,10 +27,6 @@ add_llvm_library(MLIRTransforms
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Transforms
 
- DEPENDS
- MLIRLoopLikeInterfaceIncGen
- MLIRStandardOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRAffineOps
  MLIRAnalysis
@@ -44,3 +40,7 @@ add_llvm_library(MLIRTransforms
  MLIRVectorOps
  LLVMSupport
  )
+
+add_dependencies(MLIRTransforms
+ MLIRLoopLikeInterfaceIncGen
+ MLIRStandardOpsIncGen)

diff --git a/mlir/lib/Transforms/Utils/CMakeLists.txt b/mlir/lib/Transforms/Utils/CMakeLists.txt
index de3351133165..d826a6bde6fc 100644
--- a/mlir/lib/Transforms/Utils/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/lib/Transforms/Utils/CMakeLists.txt
@@ -10,9 +10,6 @@ add_llvm_library(MLIRTransformUtils
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Transforms
 
- DEPENDS
- MLIRStandardOpsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRAffineOps
  MLIRAnalysis
@@ -23,3 +20,4 @@ add_llvm_library(MLIRTransformUtils
  MLIRStandardOps
  LLVMSupport
  )
+add_dependencies(MLIRTransformUtils MLIRStandardOpsIncGen)

diff --git a/mlir/test/lib/TestDialect/CMakeLists.txt b/mlir/test/lib/TestDialect/CMakeLists.txt
index d79d48128661..d35caae2e5bb 100644
--- a/mlir/test/lib/TestDialect/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/test/lib/TestDialect/CMakeLists.txt
@@ -15,10 +15,6 @@ add_llvm_library(MLIRTestDialect
  TestDialect.cpp
  TestPatterns.cpp
 
- DEPENDS
- MLIRTestOpsIncGen
- MLIRTypeInferOpInterfaceIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRAnalysis
  MLIRDialect
@@ -29,3 +25,7 @@ add_llvm_library(MLIRTestDialect
  MLIRTransformUtils
  LLVMSupport
 )
+add_dependencies(MLIRTestDialect
+ MLIRTestOpsIncGen
+ MLIRTypeInferOpInterfaceIncGen
+)

diff --git a/mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt b/mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt
index 8b898d5472eb..867a7b7c72cb 100644
--- a/mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/test/lib/Transforms/CMakeLists.txt
@@ -23,11 +23,6 @@ add_llvm_library(MLIRTestTransforms
  ADDITIONAL_HEADER_DIRS
  ${MLIR_MAIN_INCLUDE_DIR}/mlir/Transforms
 
- DEPENDS
- MLIRStandardOpsIncGen
- MLIRTestLinalgTransformPatternsIncGen
- MLIRTestVectorTransformPatternsIncGen
-
  LINK_LIBS
  MLIRAffineOps
  MLIRAnalysis
@@ -52,3 +47,6 @@ include_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../TestDialect)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/../TestDialect)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../DeclarativeTransforms)
 include_directories(${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/../DeclarativeTransforms)
+add_dependencies(MLIRTestTransforms MLIRStandardOpsIncGen)
+add_dependencies(MLIRTestTransforms MLIRTestLinalgTransformPatternsIncGen)
+add_dependencies(MLIRTestTransforms MLIRTestVectorTransformPatternsIncGen)

diff --git a/mlir/tools/mlir-cuda-runner/CMakeLists.txt b/mlir/tools/mlir-cuda-runner/CMakeLists.txt
index 63a2dc822440..babe13dd128d 100644
--- a/mlir/tools/mlir-cuda-runner/CMakeLists.txt
+++ b/mlir/tools/mlir-cuda-runner/CMakeLists.txt
@@ -68,10 +68,8 @@ if(MLIR_CUDA_RUNNER_ENABLED)
 
  add_llvm_tool(mlir-cuda-runner
   mlir-cuda-runner.cpp
-
-  DEPENDS
-  cuda-runtime-wrappers
-  )
+ )
+ add_dependencies(mlir-cuda-runner cuda-runtime-wrappers)
  target_include_directories(mlir-cuda-runner
   PRIVATE ${CMAKE_CUDA_TOOLKIT_INCLUDE_DIRECTORIES}
  )


    


More information about the Mlir-commits mailing list