[Mlir-commits] [mlir] 066a76a - Support OptionalAttr inside a StructAttr

Tamas Berghammer llvmlistbot at llvm.org
Wed Feb 19 04:52:42 PST 2020


Author: Tamas Berghammer
Date: 2020-02-19T12:47:04Z
New Revision: 066a76a234d82562de9bfc0503cac5da3ac0a121

URL: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/066a76a234d82562de9bfc0503cac5da3ac0a121
DIFF: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/066a76a234d82562de9bfc0503cac5da3ac0a121.diff

LOG: Support OptionalAttr inside a StructAttr

Differential revision: https://reviews.llvm.org/D74768

Added: 
  

Modified: 
  mlir/tools/mlir-tblgen/StructsGen.cpp
  mlir/unittests/TableGen/StructsGenTest.cpp
  mlir/unittests/TableGen/structs.td

Removed: 
  


################################################################################
diff --git a/mlir/tools/mlir-tblgen/StructsGen.cpp b/mlir/tools/mlir-tblgen/StructsGen.cpp
index 133f2e9d79b4..005757a62f37 100644
--- a/mlir/tools/mlir-tblgen/StructsGen.cpp
+++ b/mlir/tools/mlir-tblgen/StructsGen.cpp
@@ -135,8 +135,18 @@ static void emitFactoryDef(llvm::StringRef structName,
  fields.emplace_back({0}_id, {0});
 )";
 
+ const char *getFieldInfoOptional = R"(
+ if ({0}) {
+  auto {0}_id = mlir::Identifier::get("{0}", context);
+  fields.emplace_back({0}_id, {0});
+ }
+)";
+
  for (auto field : fields) {
-  os << llvm::formatv(getFieldInfo, field.getName());
+  if (field.getType().isOptional())
+   os << llvm::formatv(getFieldInfoOptional, field.getName());
+  else
+   os << llvm::formatv(getFieldInfo, field.getName());
  }
 
  const char *getEndInfo = R"(
@@ -154,35 +164,46 @@ static void emitClassofDef(llvm::StringRef structName,
 bool {0}::classof(mlir::Attribute attr))";
 
  const char *classofInfoHeader = R"(
-  auto derived = attr.dyn_cast<mlir::DictionaryAttr>();
-  if (!derived)
-   return false;
-  if (derived.size() != {0})
-   return false;
+ if (!attr)
+  return false;
+ auto derived = attr.dyn_cast<mlir::DictionaryAttr>();
+ if (!derived)
+  return false;
+ int empty_optionals = 0;
 )";
 
  os << llvm::formatv(classofInfo, structName) << " {";
- os << llvm::formatv(classofInfoHeader, fields.size());
+ os << llvm::formatv(classofInfoHeader);
 
  FmtContext fctx;
  const char *classofArgInfo = R"(
  auto {0} = derived.get("{0}");
  if (!{0} || !({1}))
   return false;
+)";
+ const char *classofArgInfoOptional = R"(
+ auto {0} = derived.get("{0}");
+ if (!{0})
+  ++empty_optionals;
+ else if (!({1}))
+  return false;
 )";
  for (auto field : fields) {
   auto name = field.getName();
   auto type = field.getType();
   std::string condition =
     std::string(tgfmt(type.getConditionTemplate(), &fctx.withSelf(name)));
-  os << llvm::formatv(classofArgInfo, name, condition);
+  if (type.isOptional())
+   os << llvm::formatv(classofArgInfoOptional, name, condition);
+  else
+   os << llvm::formatv(classofArgInfo, name, condition);
  }
 
  const char *classofEndInfo = R"(
- return true;
+ return derived.size() + empty_optionals == {0};
 }
 )";
- os << classofEndInfo;
+ os << llvm::formatv(classofEndInfo, fields.size());
 }
 
 static void
@@ -197,12 +218,25 @@ emitAccessorDef(llvm::StringRef structName,
  assert({1}.isa<{0}>() && "incorrect Attribute type found.");
  return {1}.cast<{0}>();
 }
+)";
+ const char *fieldInfoOptional = R"(
+{0} {2}::{1}() const {
+ auto derived = this->cast<mlir::DictionaryAttr>();
+ auto {1} = derived.get("{1}");
+ if (!{1})
+  return nullptr;
+ assert({1}.isa<{0}>() && "incorrect Attribute type found.");
+ return {1}.cast<{0}>();
+}
 )";
  for (auto field : fields) {
   auto name = field.getName();
   auto type = field.getType();
   auto storage = type.getStorageType();
-  os << llvm::formatv(fieldInfo, storage, name, structName);
+  if (type.isOptional())
+   os << llvm::formatv(fieldInfoOptional, storage, name, structName);
+  else
+   os << llvm::formatv(fieldInfo, storage, name, structName);
  }
 }
 

diff --git a/mlir/unittests/TableGen/StructsGenTest.cpp b/mlir/unittests/TableGen/StructsGenTest.cpp
index 5fccb18d1728..19aff1c83b0f 100644
--- a/mlir/unittests/TableGen/StructsGenTest.cpp
+++ b/mlir/unittests/TableGen/StructsGenTest.cpp
@@ -33,8 +33,10 @@ static test::TestStruct getTestStruct(mlir::MLIRContext *context) {
  auto elementsType = mlir::RankedTensorType::get({2, 3}, integerType);
  auto elementsAttr =
    mlir::DenseIntElementsAttr::get(elementsType, {1, 2, 3, 4, 5, 6});
+ auto optionalAttr = nullptr;
 
- return test::TestStruct::get(integerAttr, floatAttr, elementsAttr, context);
+ return test::TestStruct::get(integerAttr, floatAttr, elementsAttr,
+                optionalAttr, context);
 }
 
 // Validates that test::TestStruct::classof correctly identifies a valid
@@ -159,4 +161,10 @@ TEST(StructsGenTest, GetElements) {
  }
 }
 
+TEST(StructsGenTest, EmptyOptional) {
+ mlir::MLIRContext context;
+ auto structAttr = getTestStruct(&context);
+ EXPECT_EQ(structAttr.sample_optional_integer(), nullptr);
+}
+
 } // namespace mlir

diff --git a/mlir/unittests/TableGen/structs.td b/mlir/unittests/TableGen/structs.td
index 9f86981f3dd4..cf5e4f5448f0 100644
--- a/mlir/unittests/TableGen/structs.td
+++ b/mlir/unittests/TableGen/structs.td
@@ -15,6 +15,8 @@ def Test_Dialect : Dialect {
 def Test_Struct : StructAttr<"TestStruct", Test_Dialect, [
         StructFieldAttr<"sample_integer", I32Attr>,
         StructFieldAttr<"sample_float", F32Attr>,
-        StructFieldAttr<"sample_elements", I32ElementsAttr>] > {
+        StructFieldAttr<"sample_elements", I32ElementsAttr>,
+        StructFieldAttr<"sample_optional_integer",
+                OptionalAttr<I32Attr>>] > {
  let description = "Structure for test data";
 }


    


More information about the Mlir-commits mailing list