[llvm-commits] CVS: llvm/lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp

Chris Lattner lattner at cs.uiuc.edu
Thu Dec 22 17:00:11 PST 2005Changes in directory llvm/lib/Target/PowerPC:

PPCISelLowering.cpp updated: 1.52 -> 1.53
---
Log message:

Simplify some code by using BIT_CONVERT


---
Diffs of the changes: (+10 -21)

 PPCISelLowering.cpp |  31 ++++++++++---------------------
 1 files changed, 10 insertions(+), 21 deletions(-)


Index: llvm/lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp
diff -u llvm/lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp:1.52 llvm/lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp:1.53
--- llvm/lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp:1.52	Mon Dec 19 18:26:01 2005
+++ llvm/lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp	Thu Dec 22 18:59:59 2005
@@ -158,39 +158,28 @@
   if (Src.getValueType() == MVT::f32)
    Src = DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, MVT::f64, Src);
   
+  SDOperand Tmp;
   switch (Op.getValueType()) {
   default: assert(0 && "Unhandled FP_TO_SINT type in custom expander!");
   case MVT::i32:
-   Op = DAG.getNode(PPCISD::FCTIWZ, MVT::f64, Src);
+   Tmp = DAG.getNode(PPCISD::FCTIWZ, MVT::f64, Src);
    break;
   case MVT::i64:
-   Op = DAG.getNode(PPCISD::FCTIDZ, MVT::f64, Src);
+   Tmp = DAG.getNode(PPCISD::FCTIDZ, MVT::f64, Src);
    break;
   }
  
-  int FrameIdx =
-   DAG.getMachineFunction().getFrameInfo()->CreateStackObject(8, 8);
-  SDOperand FI = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, MVT::i32);
-  SDOperand ST = DAG.getNode(ISD::STORE, MVT::Other, DAG.getEntryNode(),
-                Op, FI, DAG.getSrcValue(0));
-  if (Op.getOpcode() == PPCISD::FCTIDZ) {
-   Op = DAG.getLoad(MVT::i64, ST, FI, DAG.getSrcValue(0));
-  } else {
-   FI = DAG.getNode(ISD::ADD, MVT::i32, FI, DAG.getConstant(4, MVT::i32));
-   Op = DAG.getLoad(MVT::i32, ST, FI, DAG.getSrcValue(0));
-  }
-  return Op;
+  // Convert the FP value to an int value through memory.
+  SDOperand Bits = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::i64, Tmp);
+  if (Op.getValueType() == MVT::i32)
+   Bits = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, MVT::i32, Bits);
+  return Bits;
  }
  case ISD::SINT_TO_FP: {
   assert(MVT::i64 == Op.getOperand(0).getValueType() && 
      "Unhandled SINT_TO_FP type in custom expander!");
-  int FrameIdx =
-   DAG.getMachineFunction().getFrameInfo()->CreateStackObject(8, 8);
-  SDOperand FI = DAG.getFrameIndex(FrameIdx, MVT::i32);
-  SDOperand ST = DAG.getNode(ISD::STORE, MVT::Other, DAG.getEntryNode(),
-                Op.getOperand(0), FI, DAG.getSrcValue(0));
-  SDOperand LD = DAG.getLoad(MVT::f64, ST, FI, DAG.getSrcValue(0));
-  SDOperand FP = DAG.getNode(PPCISD::FCFID, MVT::f64, LD);
+  SDOperand Bits = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, MVT::f64, Op.getOperand(0));
+  SDOperand FP = DAG.getNode(PPCISD::FCFID, MVT::f64, Bits);
   if (MVT::f32 == Op.getValueType())
    FP = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, MVT::f32, FP);
   return FP;


More information about the llvm-commits mailing list