[llvm] r212688 - A test case for not asserting in isDereferenceablePointer upon unsized types

Hal Finkel hfinkel at anl.gov
Thu Jul 10 00:04:37 PDT 2014


Author: hfinkel
Date: Thu Jul 10 02:04:37 2014
New Revision: 212688

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=212688&view=rev
Log:
A test case for not asserting in isDereferenceablePointer upon unsized types

This is the test case for r212687.

Modified:
  llvm/trunk/test/Transforms/LICM/hoist-bitcast-load.ll

Modified: llvm/trunk/test/Transforms/LICM/hoist-bitcast-load.ll
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/test/Transforms/LICM/hoist-bitcast-load.ll?rev=212688&r1=212687&r2=212688&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/test/Transforms/LICM/hoist-bitcast-load.ll (original)
+++ llvm/trunk/test/Transforms/LICM/hoist-bitcast-load.ll Thu Jul 10 02:04:37 2014
@@ -156,5 +156,46 @@ for.end:
  ret void
 }
 
+; Don't crash on bitcasts to unsized types.
+; CHECK-LABEL: @test5
+; CHECK: for.body:
+; CHECK: load i32* %c, align 4
+
+%atype = type opaque
+
+; Function Attrs: nounwind uwtable
+define void @test5(i32* nocapture %a, i32* nocapture readonly %b, i32 %n) #0 {
+entry:
+ %cmp6 = icmp sgt i32 %n, 0
+ %ca = alloca i16
+ %cab = bitcast i16* %ca to %atype*
+ %c = bitcast %atype* %cab to i32*
+ br i1 %cmp6, label %for.body, label %for.end
+
+for.body:                     ; preds = %entry, %for.inc
+ %indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %for.inc ], [ 0, %entry ]
+ %arrayidx = getelementptr inbounds i32* %a, i64 %indvars.iv
+ %0 = load i32* %arrayidx, align 4
+ %cmp1 = icmp sgt i32 %0, 0
+ br i1 %cmp1, label %if.then, label %for.inc
+
+if.then:                     ; preds = %for.body
+ %1 = load i32* %c, align 4
+ %arrayidx3 = getelementptr inbounds i32* %b, i64 %indvars.iv
+ %2 = load i32* %arrayidx3, align 4
+ %mul = mul nsw i32 %2, %1
+ store i32 %mul, i32* %arrayidx, align 4
+ br label %for.inc
+
+for.inc:                     ; preds = %for.body, %if.then
+ %indvars.iv.next = add nuw nsw i64 %indvars.iv, 1
+ %lftr.wideiv = trunc i64 %indvars.iv.next to i32
+ %exitcond = icmp eq i32 %lftr.wideiv, %n
+ br i1 %exitcond, label %for.end, label %for.body
+
+for.end:                     ; preds = %for.inc, %entry
+ ret void
+}
+
 attributes #0 = { nounwind uwtable }
 

More information about the llvm-commits mailing list